• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Els Enginyers Tècnics Agrícoles, poden emetre certificats?

  • Demarcació: General

Els Enginyers Tècnics Agrícoles tenen atribucions professionals per a la redacció i signatura de projectes d'instal·lacions tèrmiques, segons la normativa professional i acadèmica vigent

En virtut del que disposala LOE, els Enginyers Tècnics de les diferents branques d'activitat, entre ells els Enginyers Tècnics Agrícoles, són competents per a projectar i dirigir edificacions dels usos esmentats a l'art. 2.1.b/LOE, i per descomptat de les instal·lacions tèrmiques d'aquestes edificacions: en tot cas, les instal·lacions tèrmiques i l'eficiència energètica són matèries que formen part de la tècnica pròpia dels Enginyers Tècnics.

I aquestes matèries específicament formen part de la tècnica pròpia dels Enginyers Tècnics Agrícoles, que són competents per a projectar i dirigir obres d'edificacions d'ús agropecuari (ús que comprèn, a grans trets, la producció agrícola i ramadera, la indústria agroalimentària i la jardineria i el paisatgisme), així com de les seves instal·lacions tèrmiques, les quals tenen particular rellevància atesa la finalitat productiva a la qual es destinaran aquestes edificacions.

Però a més els Enginyers Tècnics Agrícoles són competents per projectar instal·lacions tèrmiques d'edificis amb caràcter general, ja que el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, exigeix en l'article 16 que quan es precisi projecte,"aquest ha de ser redactat i signat per tècnic titulat competent", i segons la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió, quan la norma es refereix al tècnic competent, està al·ludint als titulats que tinguin coneixements en la matèria.

Així doncs, els Enginyers Tècnics Agrícoles, com passa a la resta de les professions d'Enginyeria, tenen atribucions per a projectar tant edificacions com les seves instal·lacions, d'acord amb el recollit en l'art. 2.3/LOE(«3. Es consideren compreses en l'edificació les seves instal·lacions fixes i l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que estiguin adscrits a l'edifici"). En efecte, els projectes d'instal·lacions tèrmiques en edificis queden dins de l'activitat pròpia de la professió d'Enginyers Tècnics Agrícoles, tenint en compte la competència d'aquests titulats per subscriure projectes bàsics i d'execució d'edificació dins l'àmbit agropecuari incloses les seves instal·lacions (tèrmiques, elèctriques, sanitàries, etc.), i a més, els poden subscriure als edificis qualsevol que sigui el seu ús, ja que tenen coneixements per a això.


Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies