• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CURS INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

  • Data inici: 06/05/2024
  • Data final: 09/06/2024
  • Durada: 75 h
  • Tipus: Online
  • Demarcació: Lleida
  • Lloc d'impartició:

Dates : del 6 de maig al 9 de juny de 2024

Modalitat : online

Preu : Col·legiats, estudiants i familiars de primer grau: 160 euros

Preu general : 200 euros

Durada : 75 hores lectives

BUTLLETA INSCRIPCIÓ

OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs online, de 5 setmanes de durada, i de caràcter eminentment pràctic, té com a objectiu la capacitació per a la redacció de projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques, sobre una base sòlida de coneixements del REBT i de fonaments de electrotècnia, així com del complex marc legal que regula els diferents tipus d'instal·lacions (R.D. 244/2019, R.D. 1183/2020, CTE DB-HE 5, etc.).

Aprendrem a desenvolupar els esquemes unifilars elèctrics i dimensionar cadascun dels elements que componen les instal·lacions: Mòduls fotovoltaics, inversors, bateries, reguladors, convertidors i estructures.

S'inclouen vídeos de presentació de cada Unitat didàctica i s'inclou una anàlisi de la situació actual del mercat, una revisió pràctica dels conceptes i càlculs electrotècnics necessaris, així com un estudi detallat de les principals ITC (Instruccions Tècniques Complementàries) del REBT, amb especial desenvolupament de la ITC-BT 40, dedicada a instal·lacions generadores de Baixa Tensió.

Es desenvolupen en aquest curs 4 exemples pràctics presentats de forma didàctica, abastant les principals casuístiques d'aquestes instal·lacions; d'autoconsum aïllada, assistida, i amb excedents a la xarxa. Es proporcionen fulls de càlcul de suport i aplicacions de suport.

Després de la superació del curs, es lliurarà diploma acreditatiu d'aprofitament. Aquest curs online, de 5 setmanes de durada, i de caràcter eminentment pràctic, té com a objectiu la capacitació per a la redacció de projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques, sobre una base sòlida de coneixements del REBT i de fonaments de electrotècnia, així com del complex marc legal que regula els diferents tipus de instal·lacions (R.D. 244/2019, R.D. 1183/2020, CTE DB-HE 5, etc.
RECURSOS I METODOLOGIA

Aquesta activitat s'imparteix mitjançant la plataforma de teleformació de l'empresa RBC Enginyers. Disposarà de material pedagògic en diversos formats: pdf, excel, vídeos, etc. S'inclouen tres exemples pràctics resolts pas a pas mitjançant vídeos (es poden visionar quantes vegades es desitgi durant el període de matrícula). L'accés a la plataforma estarà disponible 24 hores al dia i tots els documents del curs són descarregables al disc dur.

Tutorització mitjançant sessions setmanals de tutories online mitjançant xat, fòrums de discussió atesos diàriament, missatgeria interna i un tutor virtual mitjançant ChatGPT-4, (atenció immediata 24 hores al dia, 7 dies a la setmana). Aquesta eina d'avantguarda està dissenyada per oferir assistència immediata a les consultes, proporcionar recursos addicionals i guiar els participants a través del procés d'aprenentatge de manera eficient, interactiva i personalitzada.

PROGRAMA

UNITAT DIDÀCTICA 1. FONAMENTS D'ELECTROTÈCNIA

Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.

Naturalesa de l’electricitat.

Fonaments d’electricitat: Magnituds.

Terminologia i simbologia.

Càlculs electrotècnics bàsics I: Seccions per caiguda de tensió i intensitat màxima.

Càlculs electrotècnics bàsics II: Comprovació d'intensitat de curtcircuit.

UNITAT DIDÀCTICA 2. MARC LEGAL I EL MERCAT DE L'ENERGIA FOTOVOLTAICA

Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.

Introducció: Marc legal i evolució normativa.

Situació actual de l’energia fotovoltaica a Espanya.

Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d’energia elèctrica.

Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència.

R.D. Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

R.D. 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

R.D. 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.

Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT).

Guia tècnica d'aplicació ITC-BT 40.

CTE DB-HE 5. Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.

Plec de condicions tècniques d'instal·lacions aïllades (IDAE).

Plec de condicions tècniques d'instal·lacions connectades a xarxa (IDAE).

Incentius econòmics.

Marc legal del mercat elèctric a Espanya. Tarifes elèctriques.

UNITAT DIDÀCTICA 3. ASPECTES TÈCNICS I PRINCIPALS ITC DEL REBT

Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.

Introducció.

Tipus de cables: Nomenclatura i requisits de reacció al foc per al cablejat elèctric.

Previsió de càrregues. ITC-BT-10.

Xarxes de distribució de l’energia elèctrica: Escomeses. ITC-BT-11.

Instal·lacions d’enllaç. Esquemes. ITC-BT-12.

Instal·lacions d’enllaç: Caixa general de protecció. ITC-BT-13.

Instal·lacions d’enllaç: Línia general d’alimentació. ITC-BT-14.

Instal·lacions d’enllaç: Comptadors. ITC-BT-16.

Instal·lacions d’enllaç: Derivacions individuals i dispositius de comandament i protecció. ITC-

BT-15 i 17.

Instal·lacions de posada a terra. ITC-BT-18.

Instal·lacions receptores. ITC-BT-19.

Instal·lacions interiors en habitatges. ITC-BT-25, 26 i 27.

UNITAT DIDÀCTICA 4. INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.

Determinació del potencial solar. Càlcul de la irradiació solar i pèrdues.

Introducció i classificació de les instal·lacions fotovoltaiques segons el marc normatiu.

Components de les instal·lacions fotovoltaiques: Mòduls fotovoltaics, inversors, bateries i reguladors.

Esquemes de les instal·lacions generadores de BT segons ITC-BT-40.

Instal·lacions generadores de BT aïllades i assistides.

Instal·lacions generadores de BT amb excedents.

Esquemes unifilars d'instal·lacions fotovoltaiques.

Proteccions de la instal·lació.

Estructures de suport.

Estudi econòmic de viabilitat.

CÀLCULS I: Anàlisi de la irradiació solar, dimensionament i especificacions de generadors fotovoltaics i bateries.

CÀLCULS II: Dimensionat i especificacions d’inversors i reguladors.

CÀLCULS III: Dimensionat de circuits i proteccions.

UNITAT DIDÀCTICA 5. CASOS PRÀCTICS

Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.

Introducció: Consideracions generals.

CAS PRÀCTIC 1: Quantificació i justificació de l'exigència segons el CTE DB HE 5.

CAS PRÀCTIC 2: Instal·lació fotovoltaica per a sistema de bombament.

CAS PRÀCTIC 3: Instal·lació fotovoltaica en habitatge unifamiliar (Autoconsum aïllat).

CAS PRÀCTIC 4: Instal·lació fotovoltaica en una activitat industrial amb potència inferior a 100 kW (Autoconsum amb excedents).

ANNEX. APLICACIONS I EINES INFORMÀTIQUES

Introducció.

Aplicacions existents al mercat per a anàlisi i càlculs d'instal·lacions fotovoltaiques.

Full d’Excel per a càlculs elèctrics.

Full d’Excel per a l'estudi de viabilitat econòmica d'instal·lacions fotovoltaiques

APÈNDIX

Bibliografia

Direccions d'interès

Situació del mercat: Fabricants

AVALUACIÓ MITJANTÇANT QUESTIONARIS TIPUS TEST

Nota: El contingut del curs està subjecte a canvis a criteri de l'equip docent.

Per més informació podeu contactar amb:

Carmen Perallón

Telèfon 973 243239

Mail· secretaria_tecnica@agrifor.orgCERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies