• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Aixecament de la suspensió de terminis administratius

  • Demarcació: General

Des de l'Asesoria Jurídica del CGCOITAE ens informen del final de la suspensió dels terminis administratius, que ha estat acordada pel Govern en els següents termes:

-En el BOE número 145, de 23 de maig de 2020, s'ha publicat el Reial Decret 537/2020, de 20 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En aquest Reial Decret 537/2020, a més de prorrogar l'estat d'alarma fins des de les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020 fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de al 2020 (art. 2), i de establir-se que la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la reunió de 28 d'abril de 2020, determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials (art. 5), s'ha establert en l'art. 9 el següent, al respecte dels terminis administratius suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020:

"Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues "

D'acord amb l'anterior, la disposició derogatòria única, apartat 2, estableix el següent:

Amb efectes des del "2. 1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març "(és a dir, la que establia la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments per a les entitats de sector públic".

Finalment, és procedent recordar també que en els arts. 8 i 10, i en el concordant Apartat 1 de la disposició derogatòria única, s'estableix l'alçament des del 4 de juny de 2020 de la suspensió tant dels terminis processals (qüestió d'interès per a molts col·legiats que puguin estar desenvolupant activitats com a perits en judici, ja sigui de part o per designació judicial) com dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

Podeu accedir al Reial Decret 537/2020 clicant el següent enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies