• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Novetats normatives relacionades amb l'estat d'alarma durant el Primer de Maig i cap de setmana

  • Demarcació: General

Pel que fa a les novetats publicades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) durant aquesta passada diada del Primer de Maig i cap de setmana, d'interès per al nostre sector agrari i emeses en el marc de la gestió de la crisi sanitària originada pel COVID- 19, t'informem del següent:

- En el BOE número 121, d'1 de maig de 2020, es va publicar l'Ordre SND / 381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la realització d'activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.

En virtut d'aquesta Ordre, s'autoritza el desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracti d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial, sempre que es trobin en el mateix terme municipal del domicili, o un adjacent a ells. S'exceptuen pel que fa a aquest últim requisit de proximitat les situacions de necessitat, considerant com a tal la cura i alimentació d'animals, i la cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en què, en atenció a la situació socioeconòmica de la persona interessada , el consum del producte dels mateixos resulti imprescindible per atendre la seva subsistència, el que es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret. El desplaçament serà sempre individual, llevat acompanyament a discapacitats, majors o menors o per una altra causa justificada, i només pel temps indispensable.

Podeu accedir a l'Ordre SND / 381/2020 en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf

 

- En el BOE número 123, de 3 de maig de 2020, es va publicar l'Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Respecte a l'Ordre SND 340/2020, ja vàrem publicar una noticia per la seva rellevància per a l'àmbit professional dels col·legiats que prestin serveis en el marc d'obres d'edificació. Amb aquesta nova Ordre de modificació s'amplia l'àmbit de les excepcions a la suspensió d'obres que aquesta Ordre SND 340/2020 estableix. Aquestes excepcions queden ara redactades de la següent manera:

"Un. L'apartat 2 de l'article únic queda redactat de la manera següent:

«2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides a l'apartat anterior en què, pel tipus d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra. També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:

a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s'adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.

b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici ia la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. »

Dos. S'afegeix un nou apartat 4 a l'article únic, que queda redactat de la manera següent:

«4. En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres. ».

Podeu accedir a l'Ordre SND / 385/2020 en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf

ºCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies