• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Possibilitat dels col·legiats del CETAFC d'accedir a l'exercici d'activitats professionals com a Administrador de Finques

  • Demarcació: General


El CETAFC us informa que és viable que els col·legiats, en la nostra condició de posseïdors d'un títol habilitant per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyeria Tècnica Agrícola o Enginyer Tècnic Forestal (sigui d'Enginyer Tècnic o de Graduat en Enginyeria), accedim a l'exercici d'activitats professionals com a Administrador de Finques, podent fins i tot presentar sol·licitud de col·legiació al Col·legi d'Administradors de Finques que correspongui. És perfectament compatible tal col·legiació amb el manteniment de l'activitat professional i la condició de col·legiat com a Enginyer Tècnic Agrícola (ETA) o Enginyer Tècnic Forestal (ETF).

A partir de l'any 2000 es va produir una liberalització del sector de la intermediació immobiliària. Les activitats de mediació en la compravenda, permuta, traspàs, cessió i arrendament de béns immobles, mediació en la concessió de préstecs amb garantia hipotecària sobre immobles, i emissió de dictàmens sobre valor en venda, cessió o traspàs de béns immobles, poden ser exercides:

  • • Pels Agents de la Propietat Immobiliària conforme als requisits de qualificació professional continguts en la seva pròpia normativa específica.
  • • Per persones físiques o jurídiques sense necessitat d'estar en possessió de cap títol, ni de pertinença al col·legi oficial, sense perjudici dels requisits que, per raons de protecció als consumidors, estableixi la normativa reguladora d'aquesta activitat.


No obstant això, per a aquelles persones que desitgin col·legiar-se, el Reial decret 1294/2007, de 28 de setembre, aprova els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària, assenyala que per a la incorporació a un Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària es requereix acreditar, com a condicions generals d'aptitud, les següents:

  • • Ser major d'edat i no estar culpable en causa d'incapacitat.
  • • Estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o del Títol Oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària expedit pel Ministeri competent.


Per tant, legalment no existeix cap incompatibilitat entre l'exercici de les professions d'Agent de la Propietat Immobiliària (API) i les d'Enginyer Tècnic Agrícola o Enginyer Tècnic Forestal, a causa de la qual cosa no hi ha cap inconvenient en mantenir totes dues col·legiacions i en exercir totes dues activitats (sense perjudici de les objeccions o obligacions que poguessin derivar-se de la normativa fiscal o de seguretat social).

Ha de quedar clar que l'acompliment d'activitats com API és diferent i diferenciat a la d'enginyer tècnic, perquè les atribucions professionals no són idèntiques i coincidents: hi haurà valoracions de l'àmbit agrari que no es podran redactar i signar com API, i taxacions de l'àmbit residencial que no podran ser signades com ETA o ETF.

S. TècnicaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies