• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


2ª NOTA INFORMATIVA del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

  • Davant les qüestions freqüents plantejades pel sector agrícola, ramader i pesquer, arrel de la declaració d'estat d'alarma
  • Demarcació: General

Els principals dubtes es refereixen a aspectes com ara el desplaçament de treballadors en vehicles, a l'obertura del comerç detallista de venda d'entrades per a l'agricultura, la ramaderia i la pesca, així com la suspensió de terminis en els procediments administratius
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l'objectiu de solucionar els principals dubtes suscitats arran de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya, publica la següent nota informativa:

El Reial Decret 463/2020, així com la seva modificació publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació ocasionada pel COVID-19, estableix que les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per garantir l'abastament alimentari.

La producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l'activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d'aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista a consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari, la qual la seva activitat ha de garantir-se en la situació d'estat d'alarma. Això implica que s'ha de mantenir no només l'activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l'activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren les entrades necessàries per al seu funcionament .

En el cas d'agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder continuar realitzant les tasques necessàries per garantir el manteniment d'activitat.

En tot cas, per prevenir i contenir l'expansió del virus, les tasques que la seva realització no sigui imprescindible dur a terme durant la durada de el període de l'estat d'alarma, han de limitar o suspendre, com per exemple, tasques accessòries de manteniment.

Durant aquests dies, s'han rebut nombrosos dubtes o peticions d'aclariment en relació amb l'aplicació de l'estat d'alarma en el sector agrari i pesquer, les quals es poden agrupar en els següents apartats.

 

1. Desplaçament de treballadors en vehicles

El Reial Decret 463/2020 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones, exceptuant, entre altres activitats, el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial. També disposa la lliure circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització d'aquesta activitat respectant les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Són moltes les consultes rebudes sobre com s'han de fer els desplaçaments en vehicles cap a les explotacions agrícoles o ramaderes, cap als ports pesquers o cap a les indústries agroalimentàries.

En aquest sentit, convé aclarir que, segons l'article 3.3 de l'ordre TMA/254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri, es poden utilitzar furgonetes per al trasllat dels treballadors a el camp i per traslladar mariners i treballadors dels vaixells pesquers als ports, sempre que no s'ocupi més d'un terç dels seients disponibles de l'ocupació màxima de el vehicle i guardant les mesures de seguretat dictades per Sanitat.

D'aquesta manera, podran viatjar junts en un turisme dos treballadors (el conductor i un altre passatger que viatjarà darrera del seient del copilot), i tres en una furgoneta amb capacitat per a nou persones. S'han de prendre les mesures de precaució necessàries per mantenir una distància de seguretat adequada entre els ocupants dins el mateix. En tot cas, es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.

També s'han rebut nombroses consultes sobre com acreditar que un treballador, un professional o el mateix agricultor, ramader o pescador, es desplacen cap al seu lloc de treball.

No hi ha l'obligació d'una acreditació particular per aquesta situació, però, algunes organitzacions o entitats, de manera voluntària, estan facilitant models per als seus associats que poden ser útils per facilitar la justificació del desplaçament en cas que així sigui requerit per l'autoritat competent.

En tot cas, els desplaçaments estan permesos sempre que l'agricultor, ramader, pescador, professional o treballador es dirigeixin a realitzar el seu treball en els termes descrits al començament d'aquesta nota. Així mateix, els titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i vaixells pesquers han de complir estrictament els protocols de les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el COVID-19 en els seus llocs de treball, disposant dels mitjans i de les mesures organitzatives necessàries per a ells i per als seus treballadors.

 

2. Obertura de el comerç detallista de venda d'entrades per a l'agricultura, la ramaderia i la pesca

L'activitat agrícola, ramadera, aqüícola o pesquera precisa de l'ocupació d'insums per al seu correcte acompliment, com són la utilització de fertilitzants, productes fitosanitaris, llavors i plançons, productes veterinaris, pinsos, sal, gel, pertrets, etcètera. Per a això, l'activitat del comerç detallista que subministra aquest tipus d’insums té continuïtat, ja que són activitats imprescindibles per assegurar la producció primària i, amb això, el subministrament alimentari a la ciutadania. De vegades, aquest comerç detallista el presten les pròpies cooperatives agràries, confraries de pescadors, llotges o ports que ha de poder seguir prestant aquest servei. També en ocasions, aquests productes es venen en establiments que comercialitzen un altre tipus de productes. En aquest cas, l'activitat es limitarà a la necessària per a la venda d'entrades als agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors.

 

3. Suspensió de terminis en els procediments administratius vinculats a la política agrària comuna (PAC) i a el sector pesquer

Amb caràcter general, l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, suposa la interrupció de tots els terminis per a la tramitació de procediments administratius vinculats a la política agrària comuna (PAC) i a el sector pesquer.

En aquest context, l'incompliment de terminis per causes no imputables als interessats, pot ser considerat com a causa de força major.

3.1. En el cas concret dels procediments vinculats a la política agrària comuna (PAC), pel que fa a les ajudes directes que reben pagesos i ramaders, el termini de sol·licitud comprèn des de l'1 de febrer fins al 30 d'abril, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació valora la decisió de la Comissió Europea de prorrogar el termini de sol·licitud fins al 15 de juny. La Comissió ha confirmat a Espanya que en breu s'iniciarà la tramitació d'un Reglament d'Execució per dur a terme aquesta extensió. En tot cas, en col·laboració amb les comunitats autònomes, es facilitarà la presentació telemàtica de les sol·licituds d'ajuda perquè puguin seguir registrant-se, mentre duri l'estat d'alarma, el màxim nombre de sol·licituds a través de mitjans telemàtics.

Per al conjunt de règims d'ajuda i procediments administratius vinculats a l'aplicació de la PAC a Espanya, es procedirà a la seva revisió per facilitar el compliment dels compromisos de tots els beneficiaris que es vegin afectats per l'aplicació de l'estat d'alarma, al tenir aquest estat excepcional la consideració de causa de força major i sol·licitarà a la Comissió Europea els canvis normatius d'urgència que siguin necessaris.

3.2. En relació amb els terminis relatius a expedients sancionadors en l'àmbit de el sector pesquer, en el cas d'infraccions respecte de les quals no s'hagi iniciat expedient, queden suspesos els terminis de prescripció de les infraccions, si bé es poden adoptar mesures provisionals.

En el cas d'expedients iniciats, se suspèn la tramitació dels mateixos, així com els terminis de caducitat i per a la realització de qualsevol tipus de tràmit, excepte pel que fa a aquelles mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries que es puguin adoptar a l'efecte d'evitar perjudicis greus en els drets i interessos dels interessats, sempre amb la conformitat dels mateixos.

 

4. Regles per a vaixells pesquers, en coordinació amb l'Institut Social de la Marina (ISM). Recomanacions operatives.

Els vaixells són una part crítica de la cadena de subministrament d'aliments, per la qual cosa s'ha de garantir el seu funcionament i operativitat. Les persones que formen part de la tripulació han de respectar i aplicar aquestes recomanacions en tots els seus punts. La responsabilitat personal i social de totes les persones de la tripulació és fonamental per minimitzar riscos i evitar el contagi.

Si ningú de la tripulació està afectat per la malaltia, el vaixell és un espai que ofereix aïllament amb terceres persones i s'ha de mantenir així el màxim temps possible allargant les marees tot el temps que es pugui, sempre que la seguretat al mar ho permeti, evitant entrar a port fins que no es disposi de les captures suficients per a un grau d'ocupació dels cellers significatiu o la qualitat de les captures pugui veure afectada. Les mesures d'autoprotecció han de ser determinades en cada cas pel patró del vaixell en funció de les circumstàncies i pot adoptar, fins i tot si cal, el desembarcament de la tripulació entre marees per evitar el seu contagi.

 

Flota d'Altura i Gran Alçada

Si no hi ha captures suficients, com s'ha assenyalat en el punt anterior, es recomana no tornar a port i romandre a la mar fins a completar la quota assenyalada.

 

Flota que opera en aigües de calador nacional

La seva pròpia activitat determina que la seva operativa implica marees amb entrada a port cada dia. A aquest tipus de flota es recomana que els seus tripulants extremin les mesures d'higiene i segueixin les recomanacions que en el futur vagi determinant el Ministeri de Sanitat.

Es divulgaran normes específiques en relació amb el control d'accés i previ a l'embarcament, l'organització i neteja de la nau i la forma d'actuar en cas de sospita o confirmació de positiu per coronavirus.

 

Per accedir a la nota informativa original cliqueu aquíCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies