• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Com adequar els pressupostos a la realitat del projecte i a les condicions de l’obra

 • Demarcació: General

Un dels reptes als quals ha de fer front el personal tècnic del sector és l’adequació del pressupost a la realitat del projecte i a les condicions de l’obra.

L’adequació entre el pressupost i l’obra ve determinada per múltiples variants, com la situació i el volum de l’obra, la tipologia o el tipus d’actuació a realitzar i les condicions de l’entorn de treball o la magnitud de l’actuació.

El BEDEC construcció, com a base de dades de referència, conté les eines per a definir tots aquests condicionants i oferir al professional un punt de partida més aproximat a la realitat, sense oblidar la importància del criteri tècnic necessari per acabar d’adequar-se al projecte o obra.

Com s’ha d’utilitzar una base de dades de referència per aconseguir l’objectiu marcat?

Quan es consulta una base de dades és important conèixer el que aquesta ofereix i el seu funcionament. Malgrat semblar obvi, la discrepància entre dades consultades al banc és una de les preguntes més freqüents que rebem al BEDEC (bedec@itec.cat).

En aquest article desglossarem cada una de les eines que el BEDEC Construcció posa a disposició per tal que la referència de la informació a consultar, tant si són preus, partides d’obra, plecs de condicions tècniques o dades ambientals, s’aproximi al màxim a les necessitats.

Configuració de la base de dades

En accedir a la base de dades, el primer que hem de fer és revisar la configuració. Tot i que la base de dades mostra informació tant bon punt accedim a ella, ens hem de fixar en la part superior i en concret en la línia que hi ha sobre el filtre de l’índex:

Configuració de la base de dades

Aquesta línia ens informa de quina és la configuració que estem consultant. La configuració no modifica el contingut del banc sinó el càlcul de les dades: preus materials i equips de treball, plec de condicions, tipus de preus, costos i versió del banc.

Si aquests paràmetres no s’adapten a les condicions de l’obra, s’han de canviar, i per això hem d’utilitzar la barra del menú que es troba a l’esquerra de la pantalla, que sempre està visible i que permet realitzar diferents accions, com canviar els paràmetres de la configuració.

A la icona de configuració s’ha de respondre a les següents qüestions:

 • Quina versió del banc de dades es vol consultar? En funció de què la consulta sigui per a un projecte on està determinada la versió del banc a utilitzar o d’una obra en marxa, es disposa de versions estàtiques des del 2016 fins a l’actualitat i d’una versió DINÀMICA on podem destacar l’actualització mensual dels preus dels materials principals des del punt de vista econòmic dins d’un pressupost.
 • Quina és la situació geogràfica de l’obra? Amb l’àmbit de preus i plecs adaptem els preus de mà d’obra i materials principals, així com la normativa d’aplicació, al cas concret. Es disposa d’àmbit de preus per províncies, comunitats autònomes i Espanya.
 • Quin és el volum de l’obra? Segons la tipologia i l’import de l’obra s’apliquen uns coeficients als preus de mà d’obra, materials i maquinària per ajustar-se al volum de compra dels materials entre altres condicionants. L’obra tipus està fixada en 1,7 M€. És aconsellable escollir el volum d’obra més adequat segons la tipologia i l’import. Té especial importància l’aplicació de la fórmula de volum de l’obra en el cas d’obres de rehabilitació, tals com: localització de l’obra, dificultat d’accés, emmagatzematge, transport de material i volum de l’obra; i la presència d’usuaris que tenen una afectació directa sobre l’estructura del banc. La manera d’adaptar aquests coeficients es desenvolupa amb detall a la nostra guia de criteris del BEDEC, a l’apartat 2.2.3 Coeficients de preus en funció del volum de l’obra.

Filtres tipologia i actuació

Altres qüestions que hem de considerar són quina tipologia d’obra, que defineix el marc general del banc de preus en concordança amb la tipologia de l’obra o servei; i quin tipus d’actuació, que defineix dins d’una tipologia determinada, l’abast al qual es referirà l’estructura del banc. Aquests filtres són:

 • Tipologies. Actualment es disposa de:
  • Edificació
  • Obra civil
  • Urbanització
  • Actuacions al medi natural, que dona resposta als treballs denominats forestals.
 • Les actuacions van des de:
  • Obra nova
  • Rehabilitació
  • Segons la tipologia s’enfoca en cas d’urbanització als treballs de reparacions a les xarxes urbanes d’obra civil (caçades, voreres, espais públics, estructures urbanes,…) i en el cas de l’edificació al manteniment dels edificis.
  • Restauracions
  • Si es necessiten controls d’obra o mitjans de seguretat i salut, es poden filtrar per qualitat o seguretat i salut, o treballs especialitzats com la protecció de talussos.

Aquests filtres actuen sobre el contingut del banc, mostrant únicament els que compleixen amb la selecció realitzada.

Paràmetres específics de les partides d’obra

Un cop configurada la base de dades, a l’hora de consultar la informació necessària, s’ha de tenir en compte que existeixen condicionants, a nivell més específic, que determinen diferents partides d’obra.

Un exemple que serveix per il·lustrar aquesta possibilitat de trobar una referència més pròxima a la nostra realitat, està a les actuacions de reparació en Urbanització, concretament al manteniment de la via urbana. Aquest tipus d’actuacions de petita entitat acostumen a formar part d’un projecte major, però la seva execució no es pot englobar, ja que acostumen a realitzar-se de manera aïllada o en micro obres.

Un cop definits els paràmetres específics de tipologia i Actuació es poden trobar, dins de cada classe de partides d’obra, altres paràmetres, seleccionant els components al menú de l’esquerra de la classe i els paràmetres adequats que es mostren a la secció de la dreta. Els components per seleccionar en aquests tipus de partides d’obra són:

 • Per determinar els condicionants previs a l’actuació existeixen tres propietats de les quals es pot escollir el valor que més s’ajusti a les necessitats: la mobilitat en l’actuació, l’àmbit on es desenvolupa l’actuació i els elements externs que ens trobarem previs a l’actuació.

Consulta de la classe P9ERConsulta de la classe P9ER

 • Per determinar l’abast de l’actuació es pot indicar la superfície, unitats o volum més aproximat al cas concret.

Consulta de la classe P9ERConsulta de la classe P9ER

Com a conclusió es pot afirmar que un ús adequat de la base de dades, en fase de projecte, durant l’execució de l’obra i, a causa de l’actual situació, cada cop amb més freqüència, per a la revisió de preus, proporciona un resultat més precís que deriva en una millor relació entre les diferents parts involucrades i condueix a la millora del sector en general.

Font: ITeCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies