• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Comunicació sobre treballs que generen restes vegetals

  • Demarcació: General

Per indicació del cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, us trameto la següent informació pel vostre coneixement:

Darrerament ens estan arribant consultes d’empreses de treballs forestals respecte en quins municipis s’ha de demanar autorització per generar restes vegetals, entre el 15 de juny i el 15 de setembre. A tal efecte, hem de tenir en compte les consideracions següents:

L’article 17 del DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, estableix que: 

17.1 Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta disposició.

17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

L’article 48.6.d de la llei 43/2003 de Forest diu que:

En un nivell de perill molt alt o extrem, en el mapa de perill diari d’incendi forestal, durant tot l’any, queda prohibida la utilització de maquinària i equips el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals i en una franja de 400 metres al voltant d'aquells.

La maquinària afectada, a falta d’un llistat oficial per part del Ministeri o bé amb una Instrucció del DACC és la següent:  trituradores, picadores, desbrossadores mecàniques de martells o cadenes, motoserres i desbrossadores manuals que facin servir disc o volant metàl·lic.

La consulta del nivell municipal de perill diari es pot fer a l'adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/  o bé mitjançant el telèfon d’atenció ciutadana (012).

En aquest cas, la Llei no està limitant l’ús de maquinària només als municipis que en el decret figuren com d’alt risc d’incendi, sinó a tot el terreny forestal i als 400m que els envolta (400m posa la llei i 500m el Decret, i al ser més restrictiu aquest, és la distància que s’aplica).

En cas de perill molt alt o extrem, aquells que han demanat una autorització reben un SMS avisant-los que l’activitat està suspesa mentre duri aquest nivell de perill. Si estan en un municipi no declarat al decret com d’alt risc d’incendi, i no demanen autorització, no rebran cap avís però l’activitat no es podrà du a terme, si s’utilitza la maquinària abans mencionada.

En resum, no estan obligats a demanar autorització dintre dels municipis que no siguin d’alt risc d’incendi segon el Decret vigent, però és recomanable que es demani per poder rebre els avisos de suspensió de l’activitat en cas de perill molt alt o extrem. La sol·licitud es troba habilitada per via telemàtica amb formulari específic, que trobareu en el següent enllaç. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=1

Per altre banda, quan es declari un nivell extrem, a través del Pla INFOCAT, es podrà publicar una Resolució del Conseller d’Interior amb altres condicions com la de tancament de massissos,  restriccions de circulació motoritzada pel medi natural o fins i tot la prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc en un horari determinat, com ja es va fer en anys anteriors.

QUADRE RESUM:


Per demanar l’autorització: formulari específic a l’adreça https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=1

Estan obligats tots els que treballin en municipis declarats d’alt risc d’incendi (Decret 64/95)

No estan obligats a la resta de municipis, tot i que és recomanable demanar l’autorització per poder rebre els avisos per SMS

Maquinària afectada en cas de perill molt alt o extrem (està prohibit el seu ús mentre duri aquest nivell de perill): trituradores, picadores, desbrossadores mecàniques de martells o cadenes, motoserres i desbrossadores manuals que facin servir disc o volant metàl·lic.

 

Condicions a totes les autoritzacions:

- S'ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.

- Els mitjans de prevenció i extinció d'incendis contemplats en aquesta autorització han d'estar al lloc on es desenvolupi l'activitat autoritzada.

- L'activitat s'ha de fer exclusivament en els dies i hores esmentades en aquesta autorització.

- El lloc de l'activitat es deixarà net de brossa i deixalles.

- Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar el mapa de perill municipal d'incendi forestal al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per conèixer si, segons el nivell de perill municipal que indica la seva autorització, aquesta ha estat suspesa. La consulta es pot dur a terme a l'adreça web: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/  o bé mitjançant el telèfon d'atenció ciutadana (012).

- L'autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l'activitat i vetllarà pel seu compliment.

- Cal disposar mínim d'1 extintor amb base d'aigua per màquina de >10CV de potència, 1 motxilla plena d'aigua de mínim 15 litres per vehicle i 1 batefocs per treballador

- Nombre de persones que vigilaran l'activitat: 2

L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació de nivell MOLT ALT O EXTREM en el mapa de perill.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies