• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria d'ajuts per la transformació digital

 • Demarcació: General

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha publicat avui la convocatòria de la mesura de suport a les microempreses i treballadors autònoms per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci, i la seva formació associada. Amb aquesta mesura es pretén mantenir l’ocupació d’aquestes empreses i ajudar-les a fer que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica, tot responent a les necessitats concretes de cada sector i a la realitat territorial de les empreses per adaptar-se a l’etapa post Covid-19.

 • Entitats beneficiàries: Poden sol·licitar l’ajut les entitats vinculades als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura, que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes d’aquests sectors a partir de convenis d’adhesió. Aquestes entitats es poden agrupar amb entitats de formació per a la formació associada i han d'estar inscrites en el Registre de centres de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en l'àrea professional objecte de la formació. En cas contrari, s'han d'agrupar amb una o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.
   
 • Requisits: Els projectes han d’oferir serveis als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura i plantejar actuacions de transformació digital, nous models de negoci i/o noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral. A més, han de contenir formació associada per al desenvolupament d’aquests projectes en les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones, amb la finalitat que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica.
   
 • Termini d’execució: El termini d’execució dels projectes és de sis mesos a partir de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.
   
 • Quantia: La quantia màxima de la subvenció a atorgar per projecte és de 60.000€, desglossada en els conceptes següents: Un màxim de 30.000€ per a la definició, el disseny, l’execució i el seguiment del projecte, així com el disseny de la formació. Un màxim de 30.000€ per a l’execució de la formació necessària per a la implementació i desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries que preveu la sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic corresponent. Una vegada emesa la resolució, es concedirà una bestreta del 90% de l'import atorgat. El 10% restant es pagarà un cop presentada la justificació.
   
 • Sol·licitud i procediment: Les sol·licituds i altres tràmits associats s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el cercador de Tràmits Gencat i al web del Consorciper a la Formació Contínua de Catalunya. El termini de sol·licitud és des del 23 de juliol fins al 17 de setembre de 2020 i l’atorgament es fa per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit disponible.

Per a més informació, podeu consultar la web del Consorci o contactar amb PIMEC (Àngels Benítez): abenitez@pimec.org

 

FONT: PIMECCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies