• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


CURS COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

  • Demarcació: General

DESENVOLUPAMENT:

Durada: 200 hores (20 h. Classes online i 180 h. a distància)

Data inici: 27 de febrer 2024

Data acabament: 30 de maig 2024           

Modalitat: On-line

Horari classes online: Dimarts i dijous, de 18 a 20 hores (les classes s'impartiran en castellà)

MATRÍCULA

  • 400 € col·legiats i precol·legiats del CETAFC, estudiants i entitats amb conveni.
  • 600  € no col·legiats.

En cas de cancel·lació o anul·lació del curs, es retornarà l’import de la matrícula.
Per qualsevol dubte podeu contactar  amb la demarcació de Barcelona (Sandra) 93 415 99 84, la demarcació de Girona (Glòria) 972 24 00 47 i la demarcació de Lleida (Carmen) 973 24 32 39.

FUNCIONAMENT DEL CURS

Curs serà a distància amb 20 classes online. L’alumne fixarà el seu propi ritme de desenvolupament. El material del curs, el seu contingut s’anirà habilitant de forma progressiva dins de la plataforma virtual. També és permetrà tenir una comunicació amb els professors i formular tot tipus de dubtes i consultes referent al curs. 

Al final de cada mòdul l’alumne haurà de realitzar una autoavaluació en format online.  

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Adquirir la formació necessària per portar a terme funcions de coordinador d’obra per garantir el compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres.

Profunditzar en el marc normatiu de la prevenció de riscos en el sector de la construcció. Planificar i aplicar els principis generals de la prevenció i seguretat en obres en construcció. Coordinar en les fases de projecte i d’execució d’obra les decisions tècniques i d’organització en les diferents etapes de treball.

Capacitar per redactar, realitzar i desenvolupar l’Estudi i el Pla de seguretat. Actualitzar les tècniques de gestió dels riscos de construcció.

Conèixer els aspectes més rellevants del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, de la vigent Llei reguladora de la subcontractació al sector de la Construcció, així com dels nous requisits establerts en aquestes normes (tarja professional de la construcció, Registre d’Empreses Acreditades, Cicles formatius, Llibre de Subcontractació, etc.).

Ser coneixedors dels Organismes Autonòmics i Estatals que actuen, en matèria preventiva, a les obres de construcció. Conèixer les obligacions legals i reglamentàries de cadascuna de les empreses que hi participen a l’obra. 

DESTINATARIS

Enginyers Tècnics Agrícoles i Enginyers Tècnics Forestals i en general a Enginyers, Graduats i tècnics en construcció que desitgin desenvolupar les funcions de coordinador de seguretat i salut en les obres d’edificació durant l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra.

PROGRAMA

Mòdul A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball (10 h)

A.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Danys derivats del treball.

A.2. Condicions de treball, factors de risc i tècniques preventives.

A.3. Estadístiques de sinistralitat laboral.

Mòdul B. El coordinador en matèria de seguretat i salut (5h )

B.1. Perfil professional.

B.2. Objectius de la seva acció. Funcions i tasques.

B.3. Agents participants en el procés constructiu.

B.4. Requisits administratius associats a la seva activitat.

Mòdul C. Àmbit jurídic de la prevenció de riscos laborals. Marc normatiu (10 h)

C.1. Conceptes jurídics bàsics. Responsabilitats.

C.2. Normativa general de prevenció de riscos laborals.

C.3. Normativa específica de prevenció de riscos laborals.

C.4. Normativa específica de seguretat i salut del sector de la construcció.

C.5. La prevenció de riscos laborals a Espanya. Organismes i entitats.

Mòdul D. Gestió de la prevenció de riscos laborals (30 h)

D.1. Sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

D.2. Planificació de la prevenció de riscos laborals en les obres de construcció:

 - Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut.

 - Pla de seguretat i salut en el treball.

Mòdul E. Tècniques de comunicació, motivació i negociació (10 h)

E.1. Organització i direcció de reunions.

E.2. Tècniques de comunicació (verbal i escrita).

E.3. Tècniques de negociació i resolució de conflictes.

E.4. Aplicació pràctica.

Mòdul F. Anàlisi de les condicions d'implantació en les obres de construcció (10 h)

F.1. Implantació general de l'obra.

F.2. Instal·lacions per al personal.

F.3. Instal·lacions provisionals d'obra.

F.4. Aplecs, emmagatzematge i tallers. Gestió de residus.

F.5. Mesures d'emergència.

F.6. Senyalització.

Mòdul G. Equips de treball. Proteccions col·lectives. Equips de protecció individual (30 h)

G.1. Equips de treball: màquines, eines i mitjans auxiliars.

G.2. Proteccions col·lectives.

G.3. Equips de protecció individual.

Mòdul H. Condicions de seguretat en les obres d'edificació (25 h)

H.1. Riscos i mesures preventives i de protecció per fases d'obra.

H.2. Mesures preventives i de protecció d'especial rellevància.

Mòdul I. Condicions de seguretat en les obres civils (25 h)

I.1. Riscos i mesures preventives i de protecció per tipologia d'obra.

I.2. Mesures preventives i de protecció d'especial rellevància.

Mòdul J. Altres especialitats preventives (15 h)

J.1. Riscos i mesures preventives relacionades amb el medi ambient de treball en les obra de construcció (higiene industrial).

J.2. Ergonomia i psicosociologia aplicada.

J.3. Criteris per a la vigilància de la salut.

Mòdul K. Part pràctica (30 h)

K.1. Dinàmiques de treball en grup simulant situacions reals d'obra.

  

PROFESSORAT

Mª Teresa Pujol Esclusa, Enginyera Tècnica Industrial. Tècnica Superior en Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial. Coordinadora de Seguretat i Salut. Treballa a Rovitec, empresa especialitzada en seguretat i salut.

 

Si tens interès en inscriure-t’hi caldrà que omplis aquest formulari:

Formulari d'inscripcióCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies