• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Curs Coordinador de seguretat i salut en les obres de construcció

 • Format Presencial/online- Maig 2022
 • Demarcació: Barcelona

DESENVOLUPAMENT

Durada: 50 hores (36 h. presencials i 14 h. treball final)

Dates: del 23 de maig al 27 de juny de 2022 

Dies:    dilluns 23 i 30 de maig, 13, 20 i 27 de juny de 16 a 20 hores

             dijous, 26 de maig, 2, 9 i 16 de juny de 16 a 19 hores

     divendres 3 de juny de 16 a 20 hores

Lloc de realització: Col·legi  d’Enginyers Tècnic Agrícoles i Forestals de Catalunya. Demarcació de Barcelona, C/ Enamorats, 62-64 baixos – 08013 Barcelona

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

 

MATRÍCULA

 • 495  € preu general.
 • 415 € pels col·legiats, precol·legiats i adherits del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya  i estudiants de Grau d'Enginyeria.
 • 25% de descompte per aturats.

Forma de pagament:

 • Transferència bancària al compte del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, Demarcació de Barcelona núm. IBAN ES28 0081 0171 41 0001155017 del Banc Sabadell.
 • Rebut domiciliat. Possibilitat de finançament: 3 mesos sense interessos.
 • Possibilitat de bonificació fins al 100% per la fundació tripartita (es té que comunicar 5 dies abans del començament del curs )
 • El preu inclou la documentació i el certificat d’assistència.
 • Places limitades. Adjudicació de places per rigorós ordre d’inscripció.
 • S’entendrà formalitzada la matrícula un cop abonada la quota.
 • Per l’expedició del certificat s’exigirà una assistència mínima del 80% de les classes.
 • La Demarcació de Barcelona es reserva el dret de cancel·lació del curs en cas d’assistència insuficient.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Adquirir la formació necessària per portar a terme funcions de coordinador d’obra per garantir el compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres.

Profunditzar en el marc normatiu de la prevenció de riscos en el sector de la construcció. Planificar i aplicar els principis generals de la prevenció i seguretat en obres en construcció. Coordinar en les fases de projecte i d’execució d’obra les decisions tècniques i d’organització en les diferents etapes de treball.

Capacitar per redactar, realitzar i desenvolupar l’Estudi i el Pla de seguretat. Actualitzar les tècniques de gestió dels riscos de construcció.

Conèixer els aspectes més rellevants del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, de la vigent Llei reguladora de la subcontractació al sector de la Construcció, així com dels nous requisits establerts en aquestes normes (tarja professional de la construcció, Registre d’Empreses Acreditades, Cicles formatius, Llibre de Subcontractació, etc.).

Ser coneixedors dels Organismes Autonòmics i Estatals que actuen, en matèria preventiva, a les obres de construcció. Conèixer les obligacions legals i reglamentàries de cadascuna de les empreses que hi participen a l’obra. 

DESTINATARIS

Enginyers Tècnics Agrícoles i en general a Enginyers, Graduats i tècnics en construcció que desitgin desenvolupar les funcions de coordinador de seguretat i salut en les obres d’edificació durant l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra.

 PROFESSORAT

Rafel Cervós Farré, Diplomat en Arquitectura Tècnica. Tècnic Superior en Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial. Coordinador de Seguretat i Salut. Safety Manager. Seguretat en treballs en alçada. Treballa a Rovitec, empresa especialitzada en seguretat i salut

 

Laura Villegas Soler, Graduada en relacions laborals en organització en el treball. Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial. Treballa a Rovitec, empresa especialitzada en seguretat i salut.

Jordi Rovira Pago, Enginyer Tècnic Agricola. Tècnic Superior en Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial. Auditor i Coordinador de Seguretat i Salut. Perit judicial en prevenció. Treballa a Rovitec, empresa especialitzada en seguretat i salut.

Oscar Lahuerta Berzal, Arquitecte Tècnic. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Auditor. Enginyer d’Organització Industrial.

PROGRAMA

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
 2. Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals.
 3. Organització de la prevenció a les obres de construcció.
 4. Tècniques generals d’identificació, anàlisis, avaluació i control de riscos.
 5. Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
 6. Aspectes més rellevants del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
 7. Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.
 8. RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció (modificat pel RD 337/2010).
 9. Normativa específica i relacionada amb les condicions de seguretat a la maquinària de les obres de construcció. Normativa específica sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant al risc elèctric.
 10. Avaluació de riscos, principis de l’acció preventiva i planificació preventiva aplicada al sector de la construcció.
 11. Tècniques generals d’anàlisi, avaluació i control de riscos.
 12. Aspectes més rellevants sobre treballs específics.
 13. Treballs en altura
 14. Maquinària i equips d’obra. Principals riscos i mesures de prevenció.

 

Formulari d'inscripcióCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies