• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Es convoquen 27 places pel cos d'enginyers tècnics agrícoles i 5 places pel cos d'enginyers tècnics forestals de la Generalitat de Catalunya

 • Demarcació: General

Us informem que es convoquen 27 places pel cos d'enginyers tècnics agrícoles (grup A, subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya i 5 places pel cos d'enginyers tècnics forestals (grup A, subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya. Les convocatòries es van publicar al DOGC 8816 del 20 de desembre. 

Les proves s'iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

1. Convocatòria Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2). Codi: 625

 • Annex 27 PRE/3976/2022 del DOGC 8816 del 20 de desembre: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=945825 
 • —1 Nombre de places convocades
 • Es convoquen 27 places. D'aquestes places, 9 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades, i 3 es reserven a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • —2 Funcions
 • De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2), desenvolupar les funcions derivades de l'exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d'estudi, de control, d'execució i d'inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1.
 • —3 Temari
 • El temari sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció és el corresponent als temes 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33, de la part específica del temari, d'acord amb la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, pel qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8720, de 29/07/2022.
 • —4 Requisits específics
 • A més dels requisits que s'indiquen a la base comuna 2 de l'Annex 1, s'han de complir els requisits següents:
 • 4.1.Titulació
 • Les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió de la titulació universitària oficial d'enginyeria tècnica agrícola o aquella que habiliti per a l'exercici de la professió reglada d'enginyeria tècnica agrícola, segons el que estableixen les directives comunitàries d'acord amb la informació que consti en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Universitats: https://www.educacion.gob.es/ruct/home.
 • 4.2.Llengua catalana
 • Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).
 • 4.3 Llengua castellana
 • Coneixements de llengua castellana de nivell C1.


2. Convocatòria Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica forestal (grup A, subgrup A2). Codi: 626

 • Annex 28 PRE/3976/2022 del DOGC 8816 del 20 de desembre: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=945825 
 • —1 Nombre de places convocades
 • Es convoquen 5 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades
 • —2 Funcions
 • De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica de forests (grup A, subgrup A2), desenvolupar les funcions derivades de l'exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d'estudi, de control, d'execució i d'inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1.
 • —3 Temari
 • El temari sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció és el corresponent als temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32 i 35, de la part específica del temari, d'acord amb la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, pel qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8720, de 29/07/2022.
 • —4 Requisits específics
 • A més dels requisits que s'indiquen a la base comuna 2 de l'Annex 1, s'han de complir els requisits següents:
 • 4.1.Titulació
 • Les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió de la titulació universitària oficial d'enginyeria tècnica forestal o aquella que habiliti per a l'exercici de la professió reglada d'enginyer tècnic forestal, segons el que estableixen les directives comunitàries d'acord amb la informació que consti en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Universitats: https://www.educacion.gob.es/ruct/home.
 • 4.2.Llengua catalana
 • Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).
 • 4.3.Llengua castellana
 • Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

 

Cordialment,

CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies