• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Informació urgent sobre l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, sobre obres en edificis existents amb risc de contagi del COVID-19

  • Demarcació: General

Us informem d'una novetat normativa que pot ser rellevant per al nostre àmbit professional, que va ser aprovada pel Ministeri de Sanitat i publicada ahir diumenge, 12 d'abril, en el marc de la gestió de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (per al qual el citat Ministeri és autoritat competent delegada):

-Es tracta de l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat (publicat en el BOE número 102, del diumenge, 12 de abril de 2020).

En el seu Article únic s'estableixen les següents mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis existents (se citen literalment):

«1. S'estableix la suspensió de tota mena d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l'immoble en el que s'hagin d'executar es trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, a causa de la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides a l'apartat anterior en què, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

3. Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància ".

Aquesta ordre va entrar en vigor el passat diumenge, 12 d'abril, i mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que hi hagi circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present (Disposició final única).

Podeu accedir a l'Ordre SND / 340/2020 en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdfCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies