• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Mesures urgents extraordinàries del Reial Decret 8/2020 per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

  • Demarcació: General

Us fem arribar la nota informativa que ha elaborat l'assessoria jurídica delConsejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, al respecte de les mesures urgents extraordinàries del Reial Decret 8/2020, per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19:

SOBRE DIVERSES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT REAL DECRETO-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19. (BOE 18 DE MARÇ DE 2020)

Es redacta la present nota a l'objecte d'informar sobre aquelles mesures contingudes en el RD- LLEI 8/2020 que, d'alguna manera, poguessin ser d'interès específic per als col·legiats Enginyers Tècnics Agrícoles i Enginyers Tècnics Forestals (en endavant ETAiF) en el desenvolupament de la seva activitat professional i en la gestió d'entitats a les que pertanyen o per a les quals prestin serveis.

1- Treballadors per compte aliè.
No incidirem sobre les mesures de prevenció en l'àmbit de la salut laboral ja conegudes per la seva àmplia difusió pública com a conseqüència de la crisi generada per la pandèmia del COVID-19, n'hi haurà prou amb assenyalar en aquest apartat, pel que fa al desenvolupament de les professions d'ETAiF com treballador per compte aliè, que en aquest RD-LLEI s'estableix el caràcter preferent del teletreball o treball a distància davant d'altres alternatives com la cessació temporal o la reducció de l'activitat laboral, es reconeix el dret d'aquests treballadors a l'adaptació d'horari i reducció de jornada quan concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en la norma, es regulen els procediments necessaris per a la agilització i flexibilització dels tràmits per a la suspensió de contractes de treball i reducció de jornada per causa de força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, i igualment s'estableixen mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació.

2- Treballadors autònoms
Als col·legiats que treballin per compte propi en règim d'autònoms els interessa conèixer que el RD-LLEI 8/2020 introdueix el dret a l'cobrament d'una prestació extraordinària per cessament d'activitat en el seu article 17.

Aquesta prestació té caràcter excepcional i un termini de vigència limitat a un mes, prorrogable en la mesura que ho faci el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, comptador des del dia 14 de març, per a aquells treballadors per compte propi o autònoms que les activitats quedin suspeses en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret d'alarma -supòsit que en principi no afectaria els col·legiats ETAiF que prestin els seus serveis per a explotacions agrícoles, ramaderes o indústries alimentàries, que la producció és indispensable per al proveïment de la població-, o bé quan acrediti que la facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tot això sempre que es compleixi el requisit d'estar afiliat i en alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o, en cas de no estar-ho, procedeixi a la regularització del descobert mitjançant l'ingrés de les quotes degudes.

La quantia d'aquesta prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, computant-se el temps de la seva percepció com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Es reconeix el mateix dret als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament en el RETA, sempre que reuneixin els requisits referits amb anterioritat.

No s'ha contemplat en relació amb aquests treballadors autònoms cap mesura en relació amb l'exoneració de pagament de quotes, al contrari del que s'estableix per les cotitzacions a càrrec dels ocupadors en supòsits de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.

3- Mesures financeres per a titulars d'explotacions agràries
En un altre ordre de coses, destaquem que disposa l'article 35 sobre mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com conseqüència de la situació de sequera de 2017, a qui se'ls facilitarà la possibilitat de acordar amb les entitats financeres una pròrroga de fins a un any, que podrà ser de carència, en el període d'amortització dels préstecs.

A més, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà el cost addicional dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) derivat de la ampliació del període d'aquesta operació, i aquesta mateixa societat estatal actuarà com entitat col·laboradora de les subvencions en el marc de el conveni de col·laboració subscrit a l'efecte amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a l'efecte assumirà la gestió íntegra de les mateixes, inclosa la justificació i control. El període d'admissió de sol·licituds de les ajudes finalitzarà en un termini de quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei.

4t- Òrgans de govern de persones jurídiques de caràcter privat
Pel que fa al funcionament dels òrgans de govern i administració de persones jurídiques de Dret privat, entre les quals s'inclouen societats civils i mercantils, consell rector de cooperatives, patronat de fundacions, associacions i,  entenem, igualment les Juntes de Govern dels Col·legis Professionals en aquelles matèries que no facin referència a l'exercici de les seves funcions de caràcter públic, l'article 40 preveu determinades mesures extraordinàries, habilitant la possibilitat de celebrar aquestes reunions o juntes per videoconferència encara que no estigui prevista en els seus respectius Estatuts, així com la votació per escrit i sense sessió, sempre que ho decideixi el president i així ho sol·licitin, al menys, dos dels membres del seu òrgan de govern.

Per a totes aquestes entitats se suspèn fins a la finalització de el període d'alarma el termini de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici social, perquè l'òrgan de govern o administració de la persona jurídica formuli els comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidats, així com altres documents legalment obligatoris.

5- Suspensió de terminis tributaris
Finalment, pel que fa a les obligacions tributàries, l'article 33 estableix la seva suspensió i la de diferents procediments establerts a la Llei general tributària en determinats supòsits, que en cap cas afecta el termini de pagament dels deutes tributaris resultants d'una autoliquidació -suposats de declaracions trimestrals d'IVA i IRPF en el cas treballadors autònoms, per exemple-.

Així s'estableix igualment en el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que introdueix un nou apartat en el article 10 d'aquest, en els següents termes:

«6. La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius a què es fa referència a l'apartat 1 no és aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. "

Per veure la nota informativa original consulteu els documents relacionats.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies