• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Modificacions legislatives sobre la prova pericial i les actuacions del perit judicial

  • Demarcació: General

NOTA DE L’ASSESSSORIA JURÍDICA

 INFORMACIÓ  DE LES  MODIFICACIONS LEGISLATIVES SOBRE LA PRÀCTICA DE LA PROVA PERICIAL I INTERVENCIÓ DE PÈRITS DESPRÉS DE L'APROVACIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 6/2023, DE 19 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA, FUNCIÓ PÚBLICA, RÈGIM LOCAL I MECENATGE

Es redacta aquesta nota a fi d'informar sobre les modificacions processals introduïdes pel RD-LLEI 6/2023 sobre la prova pericial, d'interès per als col·legiats que actuïn com a pèrits en procediments judicials.

 1r Mesures d'Eficiència Digital i Processal del Servei Públic de Justícia

 L'article 60 regula la identificació i la signatura per a les persones intervinents en un acte processal celebrat mitjançant videoconferència.

 Amb aquesta finalitat, l'accés dels qui siguin part o tinguin interès legítim i directe, així com dels professionals, a les actuacions judicials i processals celebrades per videoconferència, es realitzarà preferentment mitjançant identificació electrònica, que serà prèvia o simultània al moment de cada actuació i específica per a aquesta, i l'oficina judicial o fiscal ha de comprovar la identitat de les persones intervinents.

En la intervenció per videoconferència no es poden emprar sistemes o aplicacions que alterin o distorsionin la imatge i el so transmès, llevat d'excepcions relatives a la salvaguarda de la identitat en els casos excepcionals previstos a la norma; d'altra banda, els intervinents han d'observar les mateixes normes de correcció, vestimenta i respecte exigides a les actuacions realitzades presencialment.

Quant a la signatura de documentació per qui intervingui en una videoconferència, es requerirà la verificació prèvia de la informació a signar i l'autenticació de la identitat.

D'acord amb les definicions incloses a l'Annex d'aquesta norma, a efectes de la seva aplicació s'inclouen els operadors que assumeixin funcions pericials -pèrits- dins dels professionals que es relacionin amb l'Administració de Justícia.

 2n Modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil

 El RD-LLEI 6/2023 modifica alguns articles de la Llei d'Enjudiciament Civil els aspectes més rellevants dels quals quant a la prova pericial serien els següents:

 a)      En relació amb la pràctica d'actuacions processals, incloent-hi aquelles en què hagi d'intervenir el pèrit.

- S'estableix el caràcter preferent de la celebració telemàtica -article 129 bis-, excepte quan sigui necessària la presència física de la persona que hagi d'intervenir, cas en què l'acte de practicarà presencialment.

- En aquests supòsits, si l'intervinent resideix en un municipi diferent del lloc del judici, podrà sol·licitar fer-ho telemàticament.

 - En qualsevol cas, la celebració telemàtica o presencial sempre queda a allò que el jutge o tribunal pot disposar, en atenció a les circumstàncies concurrents.

 - La realització d’actuacions judicials mitjançant videoconferència es farà des de l’oficina judicial corresponent al partit judicial, o des del jutjat de pau, del domicili o lloc de treball de l’intervinent, segons l’article 137.bis, o bé, si el jutge ho autoritza, des de qualsevol altre lloc sempre que disposi dels mitjans que permetin assegurar-ne la identitat de l'intervinent. Aquests mitjans es determinaran reglamentàriament.

 - La ratificació dels pèrits es realitzarà a la seu del jutjat o tribunal que estigui coneixent de l’assumpte, però si el seu domicili es troba fora d’aquesta circumscripció judicial, podrà realitzar-se conforme al que disposa l’article 137 bis, és a dir, a l’oficina judicial o jutjat de pau del domicili o lloc de treball, tal com disposa l’article 169.4 reformat.

 b)      Pel que fa a l'aportació dels dictàmens judicials per les parts, s'estableix a l'article 337.1 el següent.

 - Si a la part no li és possible aportar el dictamen del pèrit per ella designat juntament amb els seus respectius escrits de demanda o contestació, ha d'expressar en aquests escrits de quins dictàmens pretengui valdre's i aportar-los amb trasllat a la part contrària quan en disposin, amb el límit de cinc dies abans d'iniciar-se l'audiència prèvia al judici ordinari o de trenta dies des de la presentació de la demanda o de la contestació al judici verbal.

 - Hi ha la possibilitat de pròrroga d'aquests terminis quan la naturalesa de la prova pericial així ho exigeixi i hi hagi una causa justificada.

 c)      En relació amb els honoraris dels pèrits, es modifica l'article 342.3 en el sentit següent:

 - Pel que fa al perit designat judicialment, aquest pot sol·licitar en el termini de tres dies del seu nomenament la provisió de fons que consideri necessària a compte de la liquidació final, però afegint el nou precepte que “amb presentació d'un pressupost del que seria la seva futura factura”.S'introdueix, per tant, la necessitat pressupostar prèviament el treball que s'hagi de fer per a coneixement de les parts.

 - Igualment s'introdueix un últim apartat conforme al qual el pèrit presentarà la factura o minuta d'honoraris en acabar la pràctica de la prova pericial, i s'hi donarà la tramitació prevista quant a les impugnacions de taxacions de costes per honoraris excessius, i es procedirà al pagament quan sigui ferma la resolució que recaigui.

 d)      Emissió i ratificació del dictamen del pèrit designat judicialment -article 346-

 - L'emissió es farà arribar al jutjat dins el termini assenyalat per mitjans electrònics.

 - Les parts podran sol·licitar la intervenció en el judici del pèrit perquè aporti els aclariments o explicacions oportunes, sent facultat del tribunal acordar la necessitat de la dita intervenció per comprendre i valorar millor el dictamen realitzat.

 - Com hem dit, quan el pèrit resideixi fora de la demarcació judicial del tribunal, la seva declaració es farà preferentment a través de videoconferència.

 e)      En el tràmit d'execució de sentència, als efectes de la taxació per pèrit designat judicialment dels béns embargats, l'article 639 disposa que:

 - El pèrit designat acceptarà el nomenament l'endemà de la notificació, i aquesta acceptació es pot comunicar telemàticament a l'òrgan judicial encarregat de l'execució.

 -La valoració dels béns embargats ja no es lliurarà només al tribunal, com fins ara venia establert, sinó que el pèrit taxador ho ha de fer simultàniament a aquest i a les parts personades.

Les modificacions processals esmentades entraran en vigor el dia 20 de març de 2024, d'acord amb el que estableix la Disposició final novena, complerts tres mesos des de la seva publicació al BOE núm. 303, de 20 de desembre del 2023.

Això no obstant, s'estableix igualment un règim transitori aplicable als procediments judicials en curs, els quals continuaran regint-se per la normativa anterior, de manera que les reformes objecte de la informació que antecedeix seran aplicables exclusivament als procediments judicials iniciats amb posterioritat al 20 de març de 2024.

 

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Members Club
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies