• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Notícies d'interès sobre el sector ramader

  • Demarcació: General

GUIA D'APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD) EN EXPLOTACIONS RAMADERES

Ja està disponible al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la guia per implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) per l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs.

El 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017, per la qual s’estableixen conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs. La MTD 1 planteja la necessitat d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les activitats ramaderes afectades per aquestes conclusions sobre les MTD, és a dir, a totes aquelles activitats incloses a l’epígraf 6.6 de l’annex I de la Directiva 2010/75/UE.

***Clica aquí per accedir a la guia***

____________________________________________

 

 

MÒDUL DE REGISTRE D'EXPLOTACIONS RAMADERES EN EL SISTEMA GTR (GESTIÓ TELEMÀTICA RAMADERA)

Entra en funcionament el mòdul del Registre d’explotacions ramaderes en el Sistema GTR (Gestió Telemàtica Ramadera). Mitjançant aquest sistema de gestió telemàtica, els titulars d’explotacions ramaderes o el seus representants legals hauran de sol·licitar o comunicar telemàticament la inscripció o modificacions de les seves activitats ramaderes, substituint la sol·licitud per petició genèrica de l’actual mòdul del SIR. També permet consultar les dades de les seves explotacions i mantenir-ne actualitzat el cens.

***Clica aquí per a més informació***

____________________________________________


AMPLIACIÓ DEL PERÍODE PER PRESENTAR LES DAN

Es modifica el període per a presentar les DAN en esborrany. El nou període passa a ser el comprès entre l'1 i el 8 de juliol de 2020.

Des del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, se'ns informa que s’ha modificat “... el període per a presentar (finalitzar) les DANs en esborrany; el nou període passa a ser el comprès entre l’1 i el 8 de juliol de 2020, i per tant, s’amplia el període en què l’aplicació estarà oberta fins al dia 8 de juliol de 2020...“:

S’informa, però, que temporalment no estarà operativa l'opció de "Finalitzar declaració". Es podran elaborar DANs, que quedaran en esborrany. De l'1 i el 8 de juliol es podrán presentar (finalitzar) les DANs elaborades a partir de l'esmentada data. La DAN vàlida serà la darrera que s'hagi presentat, fins i tot en cas que aquesta darrera versió es presenti fora de termini.

 

***Clica aquí per a més informació***

____________________________________________


INFORMACIÓ SOBRE INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE DEJECCIONS LÍQUIDES O SEMI-LÍQUIDES EN EXPLOTACIONS D'ANNEX I O II EN ZONA VULNERABLE

Segons la disposició transitòria novena del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització..., les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides en explotacions d'Annex I o II en zona vulnerable  han de verificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les seves instal·lacions un any després de l'entrada en vigor del decret (25 de juliol de 2020):

“Novena

Instal·lacions d'emmagatzematge existents

Les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides a què fan referència els articles 10.7 i 17.5, existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest decret, estan subjectes a una verificació periòdica, cada 6 anys, de la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants. Aquesta verificació l'ha de realitzar una persona tècnica competent que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes, direcció d'obres o direcció de l'execució d'obres d'edificació, segons allò que estableix la legislació en matèria d'ordenació de l'edificació. La verificació s'ha d'efectuar, per a cada element del sistema d'emmagatzematge, en un moment en què estigui buit de dejeccions i en condicions que en permetin la inspecció, però s'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent. El resultat de la verificació s'ha de documentar i presentar al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

La primera verificació s'ha de realitzar i presentar en els següents terminis comptats des de l'entrada en vigor del present decret:

Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions d'Annex I o II en zona vulnerable: un any.

- Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions porcines d'Annex III en zona vulnerable que tinguin igual o més de 1.200 places de porcs d'engreix: dos anys.

- Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions porcines d'Annex III en zona vulnerable que tinguin menys de 1.200 places de porcs d'engreix: tres anys.

- Resta d'instal·lacions: quatre anys…”


 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies