• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Novetats fiscals per a les professions al 2016

  • Demarcació: General

Lleugeres millores fiscals per als professionals i organitzacions col·legials
http://www.unionprofesional.com/blog/novedades-fiscales-profesiones-2016/

El començament d'any porta novetats en matèria tributària que convé recordar i que afecten al subsector de serveis professionals. Molts canvis suposen una culminació de la reforma tributària de finals del 2014 en IRPF i IS de manera principal i, posteriorment, amb el pas intermedi en la seva aplicació que va suposar el Reial decret llei 9/2015 aprovat el juliol de 2015. També, a través de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, s'han introduït una sèrie de modificacions i precisions.
 
IRPF: baixada de tipus mig punt percentual
Les reduccions esperades de la tarifa de l'IRPF per als professionals que exerceixin per compte d'altri suposaran un lleuger alleujament encara que no seran tan pronunciades a les butxaques com la experimentades a inicis de l'any passat. Així, el primer tram fins a 12.450 euros baixa al 19%; de 12.450-20.200 euros a l'24%; de 20.200-35.200 euros al 30% -es amplia la base màxima que estava en 34.000 euros en 2014-; de 35.200 a 60.000 euros al 37%. Finalment, el tipus màxim aplicat sobre rendes de 60.000 euros es redueix fins al 45%. Pel que fa a les rendes de l'estalvi, també tancaran mig punt percentual la disminució amb el 19% fins a 6.000 euros; el 21% entre 6.000 i 50.000 euros; i al 23% per més de 50.000 euros.
 
Consolidació final de les retencions de l'IRPF
Les retencions per professionals per compte propi es mantenen pràcticament igual un cop rebaixades al juliol. És a dir, es queden en el 15% únic, des del 19% anterior, independentment del nivell d'ingressos. D'aquesta manera, ja no es contempla el supòsit segons el qual, el 15% de retenció només s'aplicava als professionals amb un volum de rendiments íntegres inferior a 15.000 euros i que representés més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d' activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent dins de l'exercici fiscal. Per la seva banda, aquells professionals que imparteixin cursos, conferències, seminaris, o realitzin obres literàries, artístiques o científiques també se'ls aplicarà el 15%. Quant als professionals durant els seus tres primers anys d'activitat mantindran el 7% de retenció ja aplicat des 2015. Un percentatge també aplicat per professions com els recaptadors municipals o els mediadors d'assegurances. Finalment, als consellers i administradors que gestionen entitats amb un volum de negoci inferior als 100.000 euros se'ls reduirà la retenció al 19% des del 19,5% existent des de juliol. Mentrestant, aquells gestors d'entitats amb activitat per sobre d'aquesta xifra de negoci veuran rebaixada la seva retenció fins al 35% des del 37% que operava el passat any.
 
L'Impost sobre Societats baixa al 25% i àmplia el marge exempt per als col·legis professionals
Amb caràcter general, el tipus impositiu de l'Impost sobre Societats passa al 25% el 2016 des del 28%. Aquest percentatge es queda en el 15% per a les empreses de nova creació quan «en el primer període impositiu la base imposable resulti positiva i en el següent». D'altra banda, una de les principals novetats impositives es relaciona amb la delimitació dels supòsits de tributació de l'Impost sobre Societats (IS). Destaca l'ampliació del marge de tributació en l'IS per als col·legis professionals, els quals no seran subjecte de l'impost quan els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals, des del límit existent fins ara de 50.000 euros. Així mateix, es mantenen els altres dos supòsits vinculats al fet que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals; i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. Modificacions recollides en l'Article 63 de la Llei 48/2015, que reforma l'apartat 3 de l'article 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, d'Impost sobre Societats. Text on s'esmenta que els col·legis professionals estan parcialment exempts de tributar en l'IS.
 
A més, amb efecte des de l'1 de gener del 2016, les societats civils a fi mercantil seran subjectes passius de l'impost i tributaran pels rendiments que obtinguin. Tanmateix, aquest canvi no afectarà les activitats professionals.
 
En un altre pla, per al càlcul de la base imposable de l'impost, fins ara, segons l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 27/2014 de l'IS, les rendes procedents de la «cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques »s'integraven en la base imposable en un 40% del seu import d'acord a una sèrie de requisits. A partir del 2016, aquestes rendes tindran dret a una reducció d'acord amb un altre mecanisme especificat també en l'Article 62 de la Llei 48/2015.

Quadre IRPF 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Mútua General de Catalunya
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies