• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Novetats normatives del mes d'abril de 2021

  • Demarcació: General

LEGISLACIÓ AGRÀRIA

Benvolgudes / Benvolguts 

Tot seguit podeu consultar les novetats normatives del nostre sector, que poden ser del vostre interès:


DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)          

DOGC 8336 - 14.04.21 ORDRE TES/80/2021, de 9 d'abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables.

DOGC 8353 - 01.03.21 RESOLUCIÓ ARP/513/2021, de 25 de febrer, per la qual es prorroguen les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

DOGC 8354 - 02.03.21 RESOLUCIÓ ARP/552/2021, de 24 de febrer, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles dels ajuts de minimis corresponents a 2020-2021 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya convocats mitjançant la Resolució ARP/2610/2020, de 21 d'octubre (ref. BDNS 529363).

DOGC 8355 – 03.03.21 ORDRE ARP/47/2021, d'1 de març, per la qual es modifiquen l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i sobre la gestió i el control d'aquests pagaments, i es convoquen els ajuts per a la campanya 2015, l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023, i l'Ordre ARP/1/2021, d'11 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2021.

DOGC 8359 – 08.03.21 RESOLUCIÓ ARP/609/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022 (ref. BDNS 551788).

DOGC 8360 – 09.03.21 ORDRE ARP/54/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 (operació 19.03.01).

DOGC 8360 – 09.03.21 RESOLUCIÓ ARP/580/2021, de 25 de febrer, per la qual es resol favorablement la sol·licitud de modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Montsant.

DOGC 8361 – 10.03.21 RESOLUCIÓ ARP/648/2021, de 4 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2021 (ref. BDNS 552148). 

DOGC 8362 – 11.03.21 RESOLUCIÓ ARP/673/2021, de 5 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2021, 2022 i 2023 (ref. BDNS 552240). 

DOGC 8365 – 15.03.21 RESOLUCIÓ ARP/710/2021, de 3 de març, per la qual es modifica l'anualitat pressupostària de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, associat al contracte global d'explotació, convocat mitjançant la Resolució ARP/832/2020, de 2 d'abril (ref. BDNS 502270). 

DOGC 8374 – 26.03.21 ORDRE ARP/68/2021, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada. 

DOGC 8374 – 26.03.21 ORDRE ARP/69/2021, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. 

DOGC 8376 – 29.03.21 RESOLUCIÓ ARP/842/2021, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a 2021 (ref. BDNS 554356).

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)

BOE 090 - 15.04.21 Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.

BOE 052 – 02.03.21 Sanidad animal -  Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOE 055 – 05.03.21 Fondos europeos agrícolas - Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER.

BOE 055 – 05.03.21 Seguros agrarios combinados - Corrección de errores de la Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE 070 – 23.03.21 Productos agrarios. Contratación - Orden APA/267/2021, de 11 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización, campaña 2021/2022.

BOE 071 – 24.03.21 Sanidad vegetal. Sanidad animal - Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal.

BOE 074 – 27.03.21 Sanidad animal - Orden APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal.

BOE 076 – 30.03.21 Ayudas - Orden APA/299/2021, de 22 de marzo, por la que se establece, para la campaña 2020, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies