• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ordre APA/377/2020, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establerts en els RD 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014

  • Demarcació: General

T'enviem des del CGCOITAE informació sobre una altra novetat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), d'interès per al sector agrari, i també relacionada amb la crisi sanitària originada per la COVID-19.

Es tracta de l'Ordre APA / 377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establerts en els reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.

Aquesta Ordre porta causa de situació actual resultant de la pandèmia causada per la COVID-19 en tot el territori de la Unió Europea, i les àmplies restriccions establertes que afecten la lliure circulació de les persones. A causa d'això, la Comissió Europea ha constatat l'existència de dificultats administratives excepcionals comunicades per tots els Estats membres. Aquesta situació interfereix en el procés de presentació de les sol·licituds corresponents a la campanya 2020, la qual cosa ha donat lloc a la publicació de l'Reglament d'Execució (UE) núm 2020/501 de la Comissió, de 6 d'abril de 2020, per qual s'estableixen excepcions al que disposa el Reglament d'Execució (UE) núm 809/2014 pel que fa a la data límit de presentació de la sol·licitud única, les sol·licituds d'ajuda o les sol·licituds de pagament, a la data límit per a la notificació de les modificacions de la sol·licitud única o de la sol·licitud de pagament ia la data límit de presentació de les sol·licituds d'assignació de drets de pagament o d'increment de la valor dels drets de pagament en el marc de el règim de pagament bàsic per a l'any 2020.

Aquesta nova reglamentació comunitària obliga a modificar pel que fa als terminis els Reials Decrets 1075/2014 (aplicació a partir de 2015 de pagaments directes a l'agricultura i ramaderia i altres règims d'ajuda), 1076/2014 (assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC), 1077/2014 (sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles), 1078/2014 (normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, etc.).

Així mateix, l'antecitada Ordre deroga l'Ordre APA / 269/2020, de 19 de març, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, que estableix l'article 95 de Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Podeu accedir a l'Ordre APA / 377/2020 en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4745.pdfCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies