• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, sobre moratòria de 6 mesos en el pagament de cotitzacions d'autònoms a la Seguretat Social

  • Demarcació: General

A través de l'Assessoria Jurídica del Consejo General, us fem arribar la següent informació sobre les moratòries de sis mesos, sense interès, en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social que, dins de les mesures de suport als autònoms, es van incloure en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, respecte al qual vàrem informar en la noticia: Novetats sobre el Reial Decret Llei 10/2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè - General

En concret, el seu article 34, que es sintetitzava en aquesta notícia, habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per atorgar les referides moratòries de sis mesos, sense interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Per acollir-se a aquesta moratòria, les empreses i treballadors per compte propi hauran de presentar la seva sol·licitud i complir uns requisits que el RDL 11/2020 no establia, ja que es remetia l'Ordre que emetés el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics.

Dita Ordre Ministerial de desenvolupament s'ha publicat ara al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE): és l'Ordre ISM / 371/2020, de 24 d'abril, per la qual es desenvolupa l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19:

En el seu Article 1 s'exposen les activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria, que seran les realitzades per empreses i treballadors per compte propi que no han vist suspesa la seva activitat, i que estigui incloses en els codis que es citen de la Classificació Nacional d' activitats Econòmiques (CNAE-2009).

Entre aquests codis es troben el 111 (altres cultius no perennes), 129 (altres cultius perennes) i 4322 (fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat), que són els que guardarien relació amb l'àmbit propi de les atribucions professionals de nostres col·legiats.

Podeu accedir a l'Ordre ISM / 371/2020 en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdfCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies