• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Possibilitat de deduir-se la quota col·legial en la declaració de renda de 2020

  • Demarcació: General

El 7 abril es va iniciar la Campanya de Renda 2020. Aquest any, l'Agència Tributària espera rebre 21.570.000 de declaracions, un 2,1% més que l'exercici precedent. Sobre aquest volum, just dos terços donaran dret a devolució, i la resta resultaran a ingressar, fet que suposa una caiguda de l'1% i una pujada de l'5,7%, respectivament.

Respecte a la quantia de devolució s'estima en 10.857.000 d'euros, un 3% menys que la campanya anterior. Per contra, el muntant a ingressar es calcula en 12.726.000 d'euros, un 2% més.

 

TERMINIS PRINCIPALS

La campanya finalitzarà el 30 de juny. No obstant això, si s'opta per la domiciliació bancària del pagament en cas que el resultat de la declaració sigui a ingressar, el termini de confirmació conclou el 25 de juny.

Per la seva banda, si es prefereix atenció telefònica per a la realització i presentació de la declaració, el termini començarà el 6 de maig i s'haurà de sol·licitar cita per a això el 4 de maig d'acord a el pla 'Li truquem'. Mentrestant, l'atenció presencial a oficines començarà el 2 de juny, i es podrà concertar cita a partir del 27 de maig.

 

DEDUCCIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL

Pel que fa més específicament a l'objectiu d'aquesta nota, ens centrem en una de les qüestions genuïnes dels professionals col·legiats que és recordar la possibilitat de poder deduir-se la quota de col·legiació obligatòria a la base imposable. Opció que ha d'anotar-se expressament en l'esborrany ja que no ve per defecte.

>> Fins a 500 euros anuals si s'opera per compte d'altri

Quan el professional exerceix per compte d'altri pot deduir fins a 500 euros anuals per quotes satisfetes a col·legis professionals i la quantia ha de figurar a la casella 015 situada en l'apartat de Rendiments de la feina i en el subapartat de despeses deduïbles. La mateixa Agència Tributària ho apunta també en un breu tutorial.

El suport legal d'això queda recollit en l'article 19 d) de la llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

Article 19. d) Les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes institucions, i amb el límit que s'estableixi per reglament.

Al seu torn, el límit deduïble és recollit en l'article 10 de l'Reglament de el Reial Decret 439/2007 de l'IRPF que el determina en 500 euros anuals:

Article 10. Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals.

Per a la determinació del rendiment net de la feina, són deduïbles les quotes satisfetes a sindicats. També són deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a l'exercici de la feina, en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes institucions, amb el límit de 500 euros anuals.

No obstant això, cal no oblidar que les normatives d'IRPF de les hisendes forals basques d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia no recullen a les seves llistes de despeses deduïbles per rendiments de la feina les quotes que s'abonen als col·legis professionals.

>> Sense límit de quantia sempre que la quota estigui relacionada amb l'exercici per compte propi

D'altra banda, si parlem d'un professional autònom, que exerceix per compte propi, en el marc de el règim d'estimació directa de la declaració es recorda que pot deduir-se la quota col·legial sense límit com una despesa associat al seu exercici a la casella 217 de 'altres conceptes fiscalment deduïbles' sempre que justifiqui 'adequada correlació amb els ingressos de l'activitat'.

Més en detall, aquest apartat recull, com a exemple, la possibilitat d'incloure les següents despeses, com a exemple:

· Adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d'instruments no amortitzables.

· Despeses d'assistència a cursos, conferències, congressos, etc.

· Quotes satisfetes per l'empresari o professional a corporacions, cambres i associacions empresarials legalment constituïdes.

Cal assenyalar que el marc general de l'Agència Tributària exposa que les despeses deduïbles són els que preveu la normativa comptable sempre que no estiguin expressament exclosos per una norma fiscal. A més, perquè la despesa sigui fiscalment deduïble és requerit que s'hagi meritat, estigui comptabilitzat i pugui justificar-se adequadament, per exemple, amb factura.

 

ALTRES NOVETATS D'INTERÈS

Pel que fa a el conjunt de novetats de la Campanya de Renda 2020 també destaquem algunes de les assenyalades.

Per exemple, els contribuents que hagin percebut prestacions per ERTO al 2020, i el resultat de la seva declaració, individual o conjunta, sigui a ingressar, tindran l'opció de sol·licitar un fraccionament de l'pagament per un període de 6 mesos.

Igualment, per tal de facilitar l'agilitat per al contribuent, aquest any l'Agència Tributària ofereix als contribució

FONT: Unión Profesional (http://www.unionprofesional.com/union-profesional-senala-la-posibilidad-de-deducirse-la-cuota-colegial-en-la-declaracion-de-la-renta-2020/)CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies