• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Publicada la primera convocatòria d’ajuts per l'enfortiment industrial en el sector agroalimentari

 • Demarcació: General

Després que el govern central anunciés al febrer del 2022 el Projecte Estratègic Tractor (PERTE) del sector Agroalimentari i el 1 d’agost es publicà l’Ordre de Bases per a regular els futurs ajuts, el 29 de desembre passat el BOE anuncià mitjançant l’Ordre Ministerial ICT/1307/2022 la primera convocatòria d’ajuts https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-23727.

La mateixa Ordre Ministerial també modifica les bases reguladores de l’agost per a fer-les més accessibles. Entre altres coses, es redueix el nombre mínim de membres de l’agrupació (de 6 a 4), s’amplia la possibilitat de la subcontractació (del 50% al 70%), es flexibilitzen les garanties i es rebaixa el pressupost mínim de 15 a 10 milions €. 

Pel conjunt del 2023, el Ministeri d’Indústria ha previst un pressupost de 310 milions € en subvencions i 200 milions € en préstecs per aquesta línia d’ajuts.

 

 1. Beneficiaris:

S’ha de constituir com a beneficiari una agrupació d’empreses o entitats amb el següents requisits:

 • Entitats constituïdes a territori espanyol com a societats mercantils privades, societats cooperatives o societats agràries de transformació (SAT).
 • Amb activitat als capítols de CNAE 10, 11, o 12 (fabricació d’aliments, begudes o tabac), així com en activitats afins com poden ser l’envasat, manipulació o conservació d’aliments o begudes.
 • No s’admeten les activitats del sector primari, ni tampoc de la distribució alimentària, la logística ni hotels, bars o restaurants (Horeca).
 • Les activitats s’han de desenvolupar en almenys 2 comunitats autònomes. Amb la modificació de les bases, ara es podrà arribar a 2 comunitats també a través de la subcontractació.
 • Cal un mínim de 4 entitats dins l’agrupació beneficiària, de les quals almenys 1 serà una gran empresa i almenys 3 pimes.

 

 1. Activitats elegibles:

L’agrupació d’empreses haurà de presentar un projecte tractor que es desenvolupi en almenys 2 dels següents 3 eixos prioritaris del PERTE, cadascun d’ells dotat d’accions obligatòries i voluntàries, individuals i conjuntes:

 1. Competitivitat:

Les entitats hauran de desenvolupar accions individuals en àmbits com l’automatització de processos, la sensorització, la robòtica i altres. També hauran de plantejar accions conjuntes en matèria de digitalització.

 1. Sostenibilitat:

S’exigeix que les empreses despleguin de manera individual accions d’estalvi energètic i rebaixa del consum de recursos, més opcionalment també en la implantació d’energies renovables, la depuració d’aigua, etc.

A nivell conjunt, s’espera que les empreses treballin plegades en la gestió ambiental i la mesura i rebaixa de la petjada ambiental.

 1. Traçabilitat i Seguretat alimentària.

Aquest eix inclou per a totes les agrupacions el compromís de dissenyar i implantar un pla integral de traçabilitat i seguretat alimentària (PITSA).

 

 1. Tipus de Projectes:

Dins les accions abans esmentades, es preveuen els següents tipus de projectes tractors a desenvolupar per part de l’agrupació:

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, tant en nous productes com en nous processos.
 • Projectes d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica.

 

 1. Pressupost:

Cada projecte tractor comptarà amb un pressupost mínim de 10.000.000 €, fet que obliga les pimes a col·laborar amb grans empreses i entitats en el marc de l’agrupació.

Amb la recent modificació de les bases, no s’estableixen imports mínims per tipus de projecte.

Cap membre de l’agrupació podrà rebre més del 25% del pressupost previst, xifra que s’ha incrementat enfront el 15% de la versió anterior.

També es suprimeix la obligació de destinar un 30% del pressupost total a pimes.

 

 1. Forma d’Ajut:

Es preveu l’ajut en forma de préstec, subvenció o una combinació d’ambdós. En qualsevol cas, la forma concreta d’ajut es concretarà a la resolució final per part del Ministeri per a cada sol·licitud.

Els préstecs tindran una durada de 10 anys, amb 3 de carència, amb un interès equivalent a l’EURIBOR anual.

En el cas de les subvencions, s’estableixen uns llindars màxims de finançament segons el tipus de projecte i d’empresa, que varien entre el 30% per a empreses no pime i projectes d’eficiència energètica i el 70% per a projectes de recerca industrial de pimes.

Es preveu un únic pagament als beneficiaris un cop publicada la resolució de la convocatòria.

En cap cas no es podrà finançar més del 80% del pressupost total.

Amb la modificació de les bases, ara es podrà subcontractar fins el 70% del pressupost total.

 

 1. Garanties:

Es flexibilitza la obligació d’aportar garanties per part dels beneficiaris, en funció del seu rol dins el projecte tractor o agrupació, per tal d’afavorir les pimes de la següent manera:

 • Si l’ajut atorgat el beneficiar es superior al 20% del total del projecte, el beneficiari haurà de consignar el 100% de la garantia.
 • Si l’ajut representa el 10-20% del total, el beneficiari aportarà només el 60% de la garantia.
 • Si l’ajut és igual o inferior al 10% del total, la garantia serà només del 40%.

 

 1. Calendari:

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb els formularis previstos als annexes de l’Ordre Ministerial per via electrònica, a partir del 23 de gener i fins el 28 de febrer del 2023:

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

Les accions a desenvolupar es podran dur a terme des de la presentació de la sol·licitud a cada convocatòria i fins el 30 de juny del 2025.

Font: PIMECCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Caixa Enginyers
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies