• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Registre jornada laboral. Indicacions de la 'Guia jornada laboral' elaborada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 • Preguntes més freqüents
 • Demarcació: General

PIMEC, de la que el Col·legi és associat, informa de les indicacions contingudes a la "Guia sobre el registre de jornada" emesa pel Ministeri de Treball:

 1. Tipus d’empreses i de treballadors als quals s’aplica l'obligació de dur a terme un registre de la jornada efectiva:
 • És obligatori per totes les empreses, amb independència de la seva mida o facturació, registrar la jornada de totes les persones treballadores vinculades amb aquestes en virtut d’una relació laboral ordinària, al marge de la seva categoria o lloc de prestació efectiva de serveis.
 • Peculiaritats i excepcions:
 • -Relacions laborals de caràcter especial: s’ha d’estar al que s’estableixi a la normativa específica en cada cas. Pe: no obligació de registre personal alta direcció.
 • -Persones amb pacte de lliure disponibilitat del temps de treball o que la seva plena disposició horària és una obligació contractual: és obligatori dur el registre de la seva jornada.
 • -Persones amb règim específic o particular en matèria de registre: Temps parcial (Art. 12.4.c ET). Jornades especials de treball (RD. 1561/1995).
 • -Altres relacions de treball excloses de l’Estatut dels Treballadors: no hi ha obligació de dur a terme registre de jornada de les persones que actuen com socis treballadors de cooperatives.
 • -Fórmules de flexibilitat del temps de treball i distribució irregular de la jornada: és aplicable l'obligació de dur a terme el registre de la jornada de persones que treballen a distància o amb horaris flexibles.
 1. ETT i subcontractació; a qui correspon l'obligació del registre?
 • L’empresa usuària serà la responsable de complir amb el registre diari de jornada, així com amb l'obligació de conservar els registres durant quatre anys. L'ETT té obligacions en matèria de Seguretat Social, pel que aquesta i l’empresa usuària hauran d’establir els procediments d’aportació dels registres pel compliment de l'obligació de l'ETT.
 • Quant a la subcontractació d’obres i serveis, serà l’empresa contractista la responsable del compliment de totes les obligacions en aquesta matèria, podent acordar amb l’empresa principal la possibilitat d’utilitzar el seu sistema de registre.
 1. ¿Què es considera temps efectiu de treball i com es realitza el registre de la jornada de les persones que es desplacen a altres centres de treballs, o jornades partides?
 • L'obligació per les empreses consisteix a fer un registre diari de la jornada de treball, ha de contenir l’hora d’inici i finalització de la jornada. En les jornades partides és convenient que es registri també les pauses diàries obligatòries, tret de quan les interrupcions estan clarament expressades en un document legal.
 • Quant als treballadors desplaçats fora del centre de treball, serà obligatori registrar el temps efectiu de treball, sense incloure els temps de posta a disposició, que es compensaran amb dietes.
 1. Mitjans que poden ser utilitzats pel compliment de l'obligació del registre de jornada:
 • La normativa no estableix una modalitat especifica de sistema de registre, indica que s’ha de dur a terme diàriament i incloure el moment d’inici i finalització de la jornada. Es busca l’autoregulació mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa.
 • Serà vàlid qualsevol sistema o mitjà (paper o telemàtic) apte per complir amb l’objectiu legal esmentat, consistent en proporcionar una informació fiable, immodificable i no manipulable a posteriori.
 • Si el registre és digital, ús de sistemes de videovigilància o geolocalització, s’han de respectar el dret a la intimitat de la persona treballadora.
 • El sistema es pot establir unilateralment per l’empresa. Aquesta pot establir un sistema que, ha de ser sotmès a consulta dels representants legals[1]. En cas que no hagi consulta, l’empresari haurà de complir amb els requisits i objectius de la norma.
 1. Mitjans de conservació de registre: 
 • Es pot conservar a través de qualsevol mitjà, sempre que es garanteixi la seva preservació, fiabilitat i invariabilitat a posteriori del contingut.
 • Les persones treballadores, els seus representants i la Inspecció de Treball tenen dret a accedir als mateixos en qualsevol moment.
 • Així, el registre s’ha de conservar i romandre físicament al centre de treball, o ser accessibles des del mateix de forma immediata.
 1. Registre d’hores extraordinàries: 
 • El registre de jornada i el registre d’hores extraordinàries són obligacions legals independents i compatibles, tot i que el primer dels registres es pot utilitzar per complir amb l'obligació de dur a terme el segon.

Preguntes més freqüents:

P: Si una persona no té un contracte d’alta direcció però realitza tasques de gestió i direcció de l’empresa, té l'obligació de fitxar?

 • R: Sempre que estigui vinculat contractualment en virtut de contracte ordinari existirà l'obligació de registrar la seva jornada.

P: Si l’empresa contractista utilitza els meus mitjans de fitxatge, ho pot fer de manera gratuïta o ha d’haver-hi algun tipus de contraprestació?

 • R: Cal que hi hagi una contraprestació si l’empresa contractista utilitza els mitjans de fitxatge de l’empresa principal; d’aquesta manera evitem proporcionar indicis de l’existència d’una cessió il·legal de persones treballadores.

P: Si el sistema triat per l’empresa és en mitjà paper, és obligatori que les persones treballadores firmin el mateix per tal que sigui vàlid?

 • R:La firma de la persona treballadora no és un requisit de validesa; únicament en el supòsit que així s’hagi pactat, la firma serà obligatòria.

P: Hem d’informar de l’ús de les dades que es recullen?

 • R: Sí, ja que aquestes dades estan protegides per la LOPD.

 

Per més informació: Notícia complerta

S. TècnicaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies