• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


S'aprova el Reial Decret Llei que regula el treball a distància

 • Demarcació: General

Ahir, 22 de setembre de 2020, es va aprovar el Reial Decret Llei que regula el treball a distància. Des de PIMEC us fem un resum dels detalls fonamentals d'aquesta nova normativa, la qual entrarà en vigor en 20 dies de la seva publicació i es tramitarà com un Projecte de Llei, després de la seva convalidació. La patronal valora positivament la moderació del text definitiu d'aquesta llei i destaca l'ampli espai que deixa a la negociaó col·lectiva.
Llegeix el comunicat de PIMEC- Concepte de treball a distància i principals característiques:

Segons el Reial Decret Llei aprovat, es considerarà que una persona treballadora treballa a distància quan almenys realitzi un 30% de la seva jornada per aquesta modalitat durant almenys 3 mesos des que la norma sigui d’aplicació a la relació laboral concreta.
 

 • El treball a distància tindrà un caràcter voluntari tant per l’empresa com per a les persones treballadores. A més, serà una modalitat de treball reversible.
   
 • Haurà de garantir els mateixos drets i deures que els de les  persones que treballen de manera presencial.
   
 • L’acord de treball a distància haurà de plasmar-se per escrit i quedarà incorporat al contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior.
   
 • L’empresa haurà d'entregar a la representació legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin o s’actualitzin, en un termini no superior a 10 dies des de la seva formalització. Posteriorment, s’enviarà a l'oficina de treball. Quan no existeix representació legal de les persones treballadores, també s’haurà de formalitzar una còpia i remetre-la a l’oficina de treball.
   
 • El Reial Decret Llei determina un contingut mínim de l’acord que haurà de contemplar, entre d’altres qüestions, l’horari i les regles de disponibilitat, les hores de treball presencial i les hores de treball a distància, el lloc de treball a distància escollit, els mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa, etc.
   
 • Les persones treballadores, en el desenvolupament del treball a distància hauran de complir les instruccions que hagi establert l’empresa en el marc de la legislació sobre LOPD.  Així mateix, les persones treballadores hauran de complir les instruccions sobre seguretat de la informació específicament fixades per l’empresa, previa informació a la RLT.


- Costos associats al treball a distància i control empresarial: 

La norma fa esment al fet que la persona treballadora tindrà dret a l’abonament de les despeses relacionades amb els mitjans, eines i equips vinculats a la seva activitat laboral. L’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar l’acompliment per part de la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals, inclosa la utilització de mitjans telemàtics, guardant la consideració deguda a la seva dignitat.- Prevenció de Riscos Laborals:

L’avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva del treball a distància haurà de tenir en compte els riscos associats a aquesta modalitat de treball, posant especial èmfasi en els aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular, s'ha de tenir en compte la distribució de la jornada, la disponibilitat i la garantia de pauses i desconnexions.- Terminis:

Aquesta llei serà íntegrament aplicable a les relacions de treball vigents i que fossin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància, des del moment en el qual aquests perdin la seva vigència. En cas que els convenis o acords referits en l'apartat anterior no prevegin un termini de duració, aquesta norma resultarà d’aplicació íntegrament una vegada hagi transcorregut 1 any des de la publicació d’aquesta norma, excepte si les parts signants acorden expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de 3 anys.

L’acord de treball a distància s’haurà de formalitzar en el termini de tres mesos des que el RDL sigui d’aplicació a la relació laboral concreta; mateix termini per a l’adaptació o modificació dels acords de treball a distància de caràcter individual vigents a la data de publicació del RDL, no derivats de convenis o acords col·lectius.- Clàusula Covid:

En referència al treball a distància implantat excepcionalment en aplicació del RDL de 17 de març, a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19, i mentre aquestes es mantinguin, continuarà sent d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància. La negociació col·lectiva podrà establir la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora, d’aquesta forma de treball a distància, si existís i no s’hagués compensat prèviament.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies