• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Fulls de reclamació

Amb l’entrada en vigor del Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia tots els establiments comercials i aquells que prestin un servei, directament o bé com a intermediaris.

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis ja sigui directament o bé com a intermediaris ha de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per facilitar que els consumidors i usuaris que ho sol·licitin, puguin formular per escrit la seva reclamació en el mateix establiment i així deixar constància d’aquest fet i també possibilitar l’acord o solució al conflicte.

El termini d’adaptació empresarial per als professionals subjectes al règim de col·legiació prèvia és de 6 mesos (fins el 20.09.2013), per poder adaptar-se a les previsions del Decret 121/2013 i disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Els establiments han de tenir un cartell visible que informi que tenen aquests fulls a disposició del client.

D’acord amb el Decret 121/2013, els Organismes habilitats per tramitar queixes, reclamacions i denúncies són:

 • Els Col·legis professionals en relació amb els seus col·legiats.
 • Les Organitzacions de persones consumidores en relació amb els seus associats.

Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per un joc unitari d’impresos compost per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per a l’organisme habilitat, i el tercer per a l’empresari o empresària. que contindran les indicacions impreses en català, castellà i, si escau, en anglès. A la Val d’Aran, també en occità.

Les instruccions per omplir i tramitar el full oficial de queixa, reclamació i denúncia aniran impreses almenys en la còpia que ha de romandre en poder de la persona consumidora o usuària un cop tramitat.

Tramitació del full oficial de queixa, reclamació i denúncia: En relacions de consum amb presència física simultània del comprador i del venedor:

 • La persona consumidora pot emplenar el full al mateix establiment.
 • El full ha d’incloure les dades següents: la identitat, la identificació de l’establiment, l’exposició clara i concisa dels fets motiu de la queixa, reclamació o denúncia, concretant al màxim la petició, el lloc i l’hora dels fets, i la seva signatura.
 • L’empresari, o qui el representi, l’ha de signarà l’espai reservat per a aquesta finalitat. La signatura del full es pot suplir pel segell de l’empresa.
 • Al full s’ha d’indicar la data de lliurament a l’establiment.
 • L’establiment pot formular al·legacions en aquest moment o contestar la persona consumidora en el full.
 • La persona consumidora ha de quedar-se amb dos exemplars del full, i l’establiment, amb l’altre.
 • La signatura de l’empresari o empresària, o de qui el/la representi, només té els efectes de justificant de recepció de la queixa, reclamació o denúncia formulada. La signatura del full es pot suplir pel segell de l’empresa.

Pel que fa a les queixes i reclamacions:

 • Cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació a l’empresari.
 • Si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes des que l’empresari n’ha tingut coneixement de la formulació, pot trametre l’exemplar del full a un organisme habilitat.

Pel que fa a les denúncies:

 • La persona consumidora l’ha de remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que escaiguin, al Servei Públic de Consum.
 • En el cas que es tracti d’una denúncia en relació amb una activitat professional subjecta al règim de col·legiació, la persona consumidora la pot remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que s’escaiguin, al col·legi professional en el qual estigui col·legiat l’empresari.

Els models de fulls de reclamacions també estaran a disposició de les persones consumidores i les empreses a la web de l’Agència Catalana del Consum (vegeu “Full oficial de queixa, reclamació i denúncia” en aquest mateix web).

Tota la documentació pot adjuntar-se en forma de fotocòpia, amb l’obligació per part de la persona consumidora o usuària de conservar-ne els originals per al cas que l’Administració competent els vulgui comprovar.

Si sou una empresa o establiment cliqueu aquí i sol·liciteu els Fulls: vull exemplars del full oficial de queixa/reclamació/denúncia.

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies