• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


9/11/2020 - DAN 2020 - Estat de les declaracions - incidències i aclariments

  • Demarcació: General

Estat de les de les declaracions:

 

DAN'S

%

Esborranys

1.062

2,9%

Lliurades

2.733

7,4%

PRE-DANs

33.083

89,7%

 

Incidències i aclariments:

1. Incidència resolta: Superfície i usos dels recintes SIGPAC.

En referència als recintes SIGPAC precarregats a l’aplicació DAN, pel que fa a la dada informativa de la superfície i l’ús, s’han detectat alguns casos en què no es van carregar les dades correctes.

La setmana passada es va procedir a rectificar les superfícies i usos del recintes afectats.

2. Aclariment: DANs d'explotacions ramaderes extensives.

Si un titular està obligat a fer la DAN perquè disposa de més de 4ha de cultiu de secà equivalent, i a més també té una explotació ramadera extensiva, aquest titular no té l’obligació de declarar la gestió de les dejeccions de la seva explotació ramadera extensiva. No obstant, sí que ha de declarar el nitrogen que aporta a les seves parcel·les, ja sigui amb fertilitzants minerals, adobs orgànics, mitjançant pasturatge, etc.

En el cas que s’aporti nitrogen mitjançant pasturatge d’animals de la pròpia explotació extensiva, ho haurà d’anotar a la DAN de la següent manera:

En la pantalla ORIGEN:

Indicant la seva pròpia Marca Oficial.

 

En la pantalla Destinació:

En els Recintes SIGPAC on hagin pasturat els animals, com a fertilitzant de dejeccions ramaderes.

 

Per fer el càlcul, poden realitzar una estimació del N aportat directament pel bestiar. Això es pot fer, per exemple, en base al coeficient d’excreció de l’annex 1 del Decret 153/2019, aplicant-li un factor de proporcionalitat segons el temps que els animals estan pasturant en cada terreny.

 

3. Aclariment: Com introduir a la DAN les dades en el cas que es realitzi compostatge de les dejeccions ramaderes.

   a. En el cas de l’explotació que realitza el compostatge:

Heu de saber quin volum real inicial ha generat l’explotació de fems durant el període de referència DAN  (1 setembre2019 - 31 agost 2020).

Si no sabeu la concentració del fem la podeu estimar utilitzant la taula de la fitxa 17 de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

A la pantalla ORIGEN, en l’apartat Explotació ramadera, en la finestra granja, heu d’introduir els kgN que considereu que s’han volatilitzat en el procés de compostatge:

cid:image001.jpg@01D6AD12.4A63A830

 

Per exemple, suposem que s’han generat 100 tones de fems durant el període DAN, s’estima que s’ha volatilitzat un 15% del nitrogen (que és el % màxim que es pot considerar), per tant, s’hauria d’introduir a l’apartat indicat 15kgN (E.N.T); automàticament, es restaran del total i ja tindreu el kgN a gestionar. Aquests 85 kgN a gestionar s’han d’introduir en la pantalla DESTINACIÓ indicant si s’han lliurat a altres destinacions o s’han aplicat als recintes de la pròpia explotació, en aquest darrer cas s’ha de posar com a tipus de fertilitzant: Dejeccions ramaderes.

En el cas que l’explotació lliuri dejeccions amb tractament per la venda de fertilitzant orgànic subjecte a la normativa de fertilitzants (Reial Decret 506/2013), inscrits al registre de fertilitzants, A DESTINACIÓ, en l’apartat de “lliurament altres destinacions” hi ha l’opció “Venda de fertilitzant comercial”.

  b. En el cas de l’explotació agrícola que rep el compost:

El ramader ha de dir els kgN que lliura a l’agricultor, ja restant el % estimat de volatilització de N.

A la DAN, en la pantalla ORIGEN, en l’apartat Explotació agrícola ha d’introduir les dades facilitades pel ramader:

cid:image002.jpg@01D6AD12.4A63A830 

- Element: Dejeccions origen granja.

- Identificador origen: la Marca Oficial d’on prové el compost.

 

En la pantalla DESTINACIÓ indicar els recintes on s’han aplicat de la pròpia explotació. Tipus de fertilitzant: Dejeccions ramaderes.

En el cas que l’explotació rebi compost comercial (fertilitzant orgànic subjecte a la normativa de fertilitzants) a ORIGEN:

cid:image003.jpg@01D6AD12.4A63A830

- Element: Fertilitzants comercials amb N orgànic.

- Identificador origen: El tipus de fertilitzant.

 

 4. Aclariment: Pastius

Els Pastius (PS) s’han inclòs en els recintes que s’han incorporat a la DAN però NO ES CONSIDEREN COM A FERTILITZABLES (no entren en el còmput de la superfície per determinar si han de fer la DAN).

S’exceptuen els titulars que han demanat l’ajut de “Gestió i recuperació de prats de dall”. Per aquests titulars, els pastius entren en el còmput de la superfície per determinar si han de fer la DAN.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies