• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


El futur dels professionals de l'Enginyeria Tècnica Agrícola a l'Espai Europeu d'Ensenyaments Universitaris*

  • Demarcació: General

* Traducció de l’article publicat a la Web del Consejo General de Colegios Oficiales de  Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (Nov.2014): http://www.agricolas.org/sala-de-prensa/noticias-del-consejo/1481-el-futuro-de-los-profesionales-de-la-ingenieria-tecnica-agricola-en-el-espacio-europeo-de-las-ensenanzas-universitarias

La construcció europea és un procés molt complex que afecta a la quasi totalitat de l'organització dels estats, havent trobar les fórmules que permetin l'evolució cap a una organització comuna dels mercats.

Una de les qüestions que es precisa per una correcta construcció de la Unió Europea és la transparència pel que fa a les qualificacions professionals de les persones de la Unió Europea. Cada estat té un sistema educatiu amb les seves particularitats que fa difícil en ocasions que la societat pugui avaluar correctament als professionals que ofereixen els seus serveis, de manera que es permeti la comparabilitat i la mobilitat.

Per millorar aquesta transparència la Unió Europea s'ha dotat de dues eines:

• el Marc Europeu de Qualificacions per a l'Espai Europeu d'Educació Superior (QF-EHEA) i

• el Marc Europeu de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent (EQF)

Marc Europeu de Qualificacions per a l'Espai Europeu d'Educació Superior (The Framework of Qualifications for the European Higher Education Area QF-EHEA)

Les bases d'aquest marc s'estableixen a Bergen el 19-20 de maig de 2005 i els països membres prenen el compromís d'elaborar els marcs de qualificacions nacionals abans de 2010. Es vol definir el que un alumne sap, entén i és capaç de fer en base d'una qualificació donada.

D'altra banda s'estableix que siguin els centres ENIC-NARIC els encarregats de realitzar el reconeixement de les qualificacions en altres països. A la convenció de Lisboa es recorden la majoria dels textos legals per al reconeixement de les qualificacions en el consell d'Europa / UNESCO. Les eines bàsiques per facilitar el reconeixement són els crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i el suplement de diploma (DS).

En el cas d'Espanya s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) mitjançant el RD 1027/2011. En el nostre cas s'incorpora als tres nivells d'estudis superiors preconitzats des d'Europa, un nivell per als estudis d'educació superior no universitària: els ensenyaments de formació professional i la resta d'ensenyaments de règim especial.

Així MECES estableix quatre nivells:

 

Nivells

Qualificacions

1

Tècnic Superior

Tècnic Superior de formació Professional

Tècnic superior de Artes Plàstiques y Diseño

Tècnic Deportivo Superior

2

Grau

Títol de Graduat

Títol de graduat de las Ensenyances Artístiques Superiors

3

Màster

Títol de Màster Universitari

Títol de Máster en Ensenyances Artístiques

4

Doctor

Títol de Doctor

 

D'altra banda s'encomana a l'Agència Nacional per a l'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA), en col·laboració amb altres òrgans d'avaluació de les comunitats autònomes la validació i arxiu de les interpretacions de les definicions dels diferents nivells que sorgeixin tant en àmbits temàtics com a professionals (art. 9).

El panorama de diferents països europeus, basat en el seu esquema QF-EHEA es resumeix a continuació

País

Cicle curt

Primer cicle

Segon cicle

Tercer cicle

Alemanya

Meister-/Technikerausbildung

Bachelor

Master

Doctoral Degrees

Regne Unit

Higher National Certificates (HNC)

Certificates of Higher Education (CertHE)

BachelorBachelor's degrees with honours

Bachelor's degrees (eg, BA/BSc Hons)

Master's degrees (eg, MPhil, MLitt, MRes, MA, MSc)

Integrated master's degrees (eg, MEng, MChem, MPhys, MPharm)

Doctoral Degrees

França

Brevet de technician superior (BTS)

Licence Profesionelle

Master

Doctorado

Itàlia

Diploma di tecnico superiore (ITS)

Laurea

Laurea magistrale

Dottorato di recerca

Espanya

Tècnic Superior de Formació Professional.

Tècnic Superior de Artes Plàstiques y Diseño.

Tècnic Deportivo Superior.

(CFGS)

Títol de Graduat.

Títol de Graduat de las ensenyances artístiques superiores.

Títol de Máster universitari.

Títol de Máster en Ensenyances Artístiques.

Títol de Doctor

Portugal

Curso técnico superior profissional (CTSP)

Grado

Mestre

Doutor

Irlanda

 

Higher Certificate

Ordinary Bachelor's degree

Honours Bachelor's Degree

Higher Diploma

 

Master's degree

Postgraduate diploma

 

Doctorate degree

Higher doctorate

 

Dinamarca

 

Erhvervsakademigrad (AK)

VVU-grad (VVU)

 

Bachelor

Kunstnerisk bachelorgrad

Professionsbachelorgrad

Professional Bachelor’s Degree(Top-up programme)

 

Kandidat

Masteruddannelser

 

Ph.d.-grad

 

Marc Europeu de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent (European Qualification Framework EQF)

El Marc Europeu de Qualificacions per a l'Aprenentatge al llarg de la vida, té en compte tots els contextos d'aprenentatge: educació formal, no formal i informal i se centra en l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Està organitzat en 8 nivells. A tenir en compte que els nivells de QF-EHEA té el seu reflex en l'EQF (però no al revés)

A Espanya es tradueix en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge al Llarg de la Vida (MECU). Aquest marc entra en vigor el 2014 i el seu objectiu és ser un instrument per promoure i millorar l'accés de tots a l'aprenentatge permanent i la participació en el mateix, així com el reconeixement i l'ús de les qualificacions a nivell nacional i internacional.

Els criteris del MECU són genèrics, pel que es poden aplicar a tots els sectors de coneixement i professions.

Estratègia a seguir pels Col·legis Professionals d'Enginyers Tècnics Agrícoles i el seu Consell General

Fins ara sembla que el treball d'ANECA i NARIC s'ha centrat més en el futur dels ensenyaments superiors i universitaris, amb la regulació dels futurs cicles superiors de formació professional, graduats, màster i doctors.

Com sempre, ha faltat valentia i decisió per emprendre la regularització dels professionals existents abans que es generi una problemàtica real i alarma entre les persones afectades.

Les informacions són confuses i el futur incert. La greu crisi econòmica que assota el país ha provocat que molts professionals espanyols intentin seguir les seves carreres professionals a Europa i en molts casos per tot el món.

En el cas de les formacions universitàries de primer cicle del sistema pre-Bolonya s'estan generant problemes en el reconeixement de les qualificacions professionals, especialment en l'àrea de l'Enginyeria Tècnica i de l'Arquitectura Tècnica pels països de destinació ja que no ha aclarit el nivell MECES que se'ls assigna.

La manca de claredat i comunicació del nou esquema de reconeixement de les qualificacions professionals fa que es creïn expectatives incorrectes, que promoguin la creació de passarel·les per a l'emissió de títols de Grau per als enginyers tècnics pre-Bolonya, amb el que titulats estan realitzant esforços tant en temps com en diners per a l'obtenció del Grau universitari.

En aquest sentit he detectat en els representants col·legials autonòmics, el consell general, universitats, ... l'error de pretendre que s'homologui el títol d'Enginyer Tècnic al títol de Grau. Nosaltres ens movem en l'àmbit professional no en l'àmbit de l'emissió de titulacions universitàries, acte que tan sols les universitats poden realitzar. Insistir en aquest camí serà infructuós i seguirà enterbolint el camí del reconeixement de les qualificacions i per tant el de la resolució del problema actual del professional pre-Bolonya.

Es dóna el sentit que els Graus universitaris actuals de les àrees d'Enginyeria són habilitants per a les professions d'Enginyer Tècnic, precisant la realització de Màsters adhoc per a l'habilitació de les professions de l'Enginyer (cadascuna en les àrees de coneixement dels seus estudis, agrícola , industrial, obres públiques, ....); mentre que per les informacions que es reben, es pretén assignar MECES1 als Enginyers Tècnics i MECES2 als Enginyers.

Assignar MECES1 als enginyers tècnics és equiparar les seves qualificacions als estudis de formació professional, el que només es pot interpretar un frau a les qualificacions obtingudes pel sistema universitari que es les va proporcionar, a part a condemnar-los a que no se'ls reconegui les seves qualificacions fora d'Espanya.

En aquest sentit, tot i que a Espanya es manté el reconeixement del nivell de qualificació dels ET pre Bolonya, el sistema no els reconeixerà a la resta de la UE. En canvi els professionals de primer cicle formats en la resta de la UE sí que tindran aquest reconeixement.

Això implica la pèrdua de competitivitat efectiva dels 500.000 professionals afectats, i per tant un pèrdua de competitivitat de la nació i en última instància de la UE.

Si no s'aconsegueix el reconeixement de nivell MECES2 per als ET, el següent pas serà també la pèrdua del reconeixement en el MECU, que no farà altra cosa que deixar en franc desavantatge a Enginyeria Tècnica.

Els col·legis professionals, en el seu vessant de servei a la societat, no poden permetre que es produeixi la pèrdua de competitivitat dels seus col·legiats, de la nació ni de la UE, havent d'actuar com a garants del reconeixement professional dels seus membres.

Així hem d'aclarir els conceptes als col·legiats, els seus dirigents, i establir el clar objectiu de reclamar el reconeixement del nivell MECES 2 per als enginyers tècnics pre-Bolonya a ANECA, per a una correcta regularització del panorama professional.

Una altra oportunitat que s'obre és la participació en el reconeixement de les qualificacions dels professionals adquirits al llarg de la vida mitjançant la col·laboració en la certificació de competències a través de projectes iniciats pels Col·legis Professionals, com és el de la AQPE. Aquesta activitat torna a donar protagonisme de servei a la societat als Col·legis Professionals en donar resposta a la necessitat que institucions permetin el correcte reconeixement de les qualificacions que han de servir de base per al MECU i, per tant, el sistema de transparència, comparabilitat i mobilitat perseguit per la UE.

Així, com a segon objectiu hem de contactar amb els responsables del MECU i oferir-los el servei de certificació de competències professionals a través de les eines que estem promocionant (AQPE).

El futur de l'Europa del segle XXI s'està generant en aquests moments i els professionals hem ofereixes nostres serveis per ajudar a la construcció europea.

Barcelona, Juliol 2014

Germán Esteban Ibernón

Secretari

Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

 

Bibliografia:

MECES

Noticia  5 días:

http://cincodias.com/cincodias/2014/03/12/economia/1394617601_054502.html

Marcos de cualificaciones 

http://www.mecd.gob.es/mecu/que-es/marcos-cualificaciones.html

Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores EEES  (European Higher Education Area EHEA:)

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp

Reconocimiento de cualificaciones 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/recognition.htm

NARIC España

http://www.enic-naric.net/spain.aspx

Acreditación de títulos españoles

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-obtenidos-en-espana/acreditacion-titulos-directiva-comunitaria

Marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES) y europa

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Espa%C3%B1ol_de_Cualificaciones_para_la_Educaci%C3%B3n_Superior

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf

 

MECU

Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida

http://www.mecd.gob.es/mecu/

http://www.mecd.gob.es/mecu/que-es/que-es.html

EQF

http://www.mecd.gob.es/mecu/mecu-europa/que-es-eqf.html

Descriptores EQF

http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75beCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies