• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Les noves tècniques d'edició genòmica

  • Demarcació: General

La Comissió Europea (CE) ha publicat recentment un estudi sobre les noves tècniques d'edició genòmica (NGTs), definides com les tècniques per alterar el genoma d'un organisme desenvolupades després de 2001, que revela el seu potencial per contribuir a un sistema alimentari més sostenible postulat tant per el Pacte Verd europeu com per l'Estratègia de la Granja a la Mesa. L'informe obre un procés de consulta per discutir el disseny d'un nou marc legal per a aquestes biotecnologies, regulades fins ara per la Directiva 2001/18.

Recordem que al juliol de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (UE) va dictar una sentència afirmant que els organismes obtinguts amb noves tècniques d'edició genòmica havien de considerar-se transgènics i l'autorització del seu cultiu i comercialització quedava sota la Directiva 2001/18 que regula els organismes genèticament modificats (OGMs).

Aquesta Directiva ha dificultat tant l'autorització de nous OGM per al seu cultiu a Europa que, a la pràctica, l'únic esdeveniment genèticament modificat disponible per a la seva producció comercial a la Unió Europea és el MON810, un blat de moro modificat per resistir les plagues de trepant o “taladro” (Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides) afegint a la informació genètica d'el blat de moro un gen nou (anomenat Bt, perquè codifica una toxina del bacteri Bacillus thurigensis) per produir una proteïna que actua com a insecticida.

L'estudi que ha presentat la Comissió Europea mostra que la legislació actual aplicada a les noves tècniques d'edició genòmica (NGTs), la Directiva 2001/18, no és apta per a aquestes noves tecnologies (que s'han desenvolupat bastant després d'aquesta Directiva) i obre un procés de consulta per discutir el disseny d'un nou marc legal per a aquestes biotecnologies, que portarà a el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca, i que debatrà amb el Parlament Europeu i amb els agents implicats.

Entre altres qüestions l'informe considera que els productes NGT poden contribuir a crear un sistema alimentari més sostenible amb plantes més resistents a malalties, condicions ambientals i efectes de el canvi climàtic, poden beneficiar-se de majors qualitats nutricionals i reduir la necessitat d'inputs agrícoles com els fitosanitaris. L'estudi també analitza les preocupacions associades als productes NGT i les seves futures aplicacions, relatives a seguretat i impacte mediambiental, per exemple en biodiversitat, la coexistència amb una agricultura ecològica i lliure de OGMs i el seu etiquetatge.

Dins de les noves tècniques d'edició genòmica possiblement la més coneguda sigui CRISPR (per la qual Emmanuelle Fuster i Jennifer Doudna han rebut el Premi Nobel de Química 2020) que podríem definir com d'unes “tisores moleculars” capaços de tallar qualsevol molècula d'ADN per eliminar, corregir o inserir nou ADN de manera controlada i precisa. El principal avantatge enfront d'un transgènic és que pot modificar l'ADN sense necessitat d'inserir ADN estrany (d'un altre organisme), i sense efectes indesitjats i en molt menys temps que en el cas de la mutagènesi convencional.

Al novembre de 2018 el Grup d'Assessors Científics de la Comissió Europea va emetre una declaració sobre les implicacions de deixar els productes derivats de l'edició genòmica a l'empara de la Directiva sobre els OMGs, la qual cosa no consideraven apta per legislar aquest nou coneixement científic i entre seus motius incidien en la idea que mentre un transgènic es pot detectar (s'ha modificat un organisme introduint un gen d'un altre organisme), en alguns casos no és possible diferenciar una mutació que s'hagi produït de manera espontània en una planta de la mutació realitzada amb noves tècniques d'edició genòmica (mutagénsis dirigida in vitro).

L'estudi de la Comissió sobre noves tècniques genòmiques és el resultat d'una àmplia consulta amb diferents parts interessades i els Estats membres. La indústria de llavors, encapçalada per Euroseeds, va aportar informació detallada a la consulta de la Comissió, subratllant l'opinió el sector de què es necessita un canvi de el marc regulador de la UE per permetre un enfocament legal i pràctic diferenciat dels productes derivats de mètodes innovadors de millora genètica, similar a la que a la resta de el món han implementat.

I és que tot i que cada país està legislant a la seva manera, Europa ha estat fins ara la més restrictiva. Així, el Canadà ha decidit que els productes obtinguts amb aquestes noves tècniques no han d'estar regulats tret que el producte s'identifiqui com una novetat, mentre altres països com Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Noruega o Japó han decidit avaluar cas per cas, considerant com un OGM, de manera més o menys general, només els casos en què s'introdueix ADN estrany (procedent d'un altre organisme diferent).

Estats Units per exemple està en el grup de països que no considera que la inactivació d'un gen de lloc a un organisme genèticament modificat, de manera que s'estan autoritzant per a la seva comercialització productes obtinguts amb aquestes noves tècniques d'edició genòmica com un xampinyó que no s'oxida o un oli de soja alt oleic, etiquetats com a lliures d'OGM (OMG Free).

“Considerem que la publicació de l'estudi de la Comissió és un pas clau per permetre que Europa adapti la seva legislació que té més de 20 anys d'antiguitat a el progrés científic. Aquest estudi no s'ha de convertir en una oportunitat perduda. La Comissió i els Estats membres han d'actuar ara i evitar llargs processos innecessaris que impliquin deixar a Europa fora de la innovació agrícola”, subratllen des Anove, l'Associació Nacional d'obtentors Vegetals.

Des de la Copa-Cogeca celebren el resultat d'aquest estudi i insten a la Comissió a actuar com més aviat per posar-se a el dia amb els seus competidors a nivell mundial i poder complir amb els objectius del Pacte Verd europeu, si bé reconeixen que han de ser realistes: “aquest estudi és només el primer pas després d'anys de debats. La Comissió té ara la intenció d'iniciar un procés de consulta i una avaluació d'impacte sobre el tema. Això portarà temps. A el mateix temps que no podrem posar-nos a el dia si considerem la competència internacional o el progrés de l'Pacte Verd europeu. A la fin, seran els agricultors els que pagaran el preu de la vacil·lació”, conclou Gunnar Kofoed, president del grup de Treball de Llavors de la Copa-Cogeca.

La Comissió Europea (CE) acaba de publicar un estudi sobre les noves tècniques d'edició genòmica (NGTs), definides com les tècniques per alterar el genoma d'un organisme desenvolupades després de 2001, que revela el seu potencial per contribuir aun sistema alimentari més sostenible postulat tant per el Pacte Verd europeu com per l'Estratègia de la Granja a la Mesa. L'informe obre un procés de consulta per discutir el disseny d'un nou marc legal per a aquestes biotecnologies, regulades fins ara per la Directiva 2001/18. Recordem que al juliol de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea(UE) va dictar una sentència afirmant que els organismes obtinguts amb noves tècniques d'edició genòmica havien de considerar-se transgènics i l'autorització del seu cultiu i comercialització quedava sota la Directiva 2001/18 que regula els organismes genèticament modificats (OGMs). Aquesta Directiva ha dificultat tant l'autorització de nous OGM per al seu cultiu a Europa que, a la pràctica, l'únic esdeveniment genèticament modificat disponible per ala seva producció comercial a la Unió Europea és el MON810, un blat de moro modificat per resistir les plagues de trepant o “taladro” (Ostrinia nubilalis i Sesamianonagrioides) afegint a la informació genètica d'el blat de moro un gen nou (anomenat Bt, perquè codifica una toxina del bacteri Bacillus thurigensis) per produir una proteïna que actua com a insecticida. L'estudi que ha presentat la Comissió Europea mostra que la legislació actual aplicada ales noves tècniques d'edició genòmica (NGTs), la Directiva 2001/18, no és apta per a aquestes noves tecnologies (que s'han desenvolupat bastant després d'aquesta Directiva)i obre un procés de consulta per discutir el disseny d'un nou marc legal per a aquestes biotecnologies, que portarà a el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca, i que debatrà amb el Parlament Europeu i amb els agents implicats. Entre altres qüestions l'informe considera que els productes NGT poden contribuir a crear un sistema alimentari més sostenible amb plantes més resistentsa malalties, condicions ambientals i efectes de el canvi climàtic, poden beneficiar-se de majors qualitats nutricionals i reduir la necessitat d'inputs agrícoles com els fitosanitaris. L'estudi també analitza les preocupacions associades als productes NGT i les seves futures aplicacions, relatives a seguretat i impacte mediambiental, per exemple en biodiversitat, la coexistència amb una agricultura ecològica i lliure de OGMs i el seu etiquetatge. Dins de les noves tècniques d'edició genòmica possiblement la més coneguda sigui CRISPR (per la qual Emmanuelle Fuster i Jennifer Doudna han rebut el PremiNobel de Química 2020) que podríem definir com d'unes “tisores moleculars”capaços de tallar qualsevol molècula d'ADN per eliminar, corregir o inserir nou ADN de manera controlada i precisa. El principal avantatge enfront d'un transgènic és que pot modificar l'ADN sense necessitat d'inserir ADN estrany (d'un altre organisme), i sense efectes indesitjats i en molt menys temps que en el cas de la mutagènesi convencional.


Al novembre de 2018 el Grup d'Assessors Científics de la Comissió Europea va emetre una declaració sobre les implicacions de deixar els productes derivats de l'edició genòmica a l'empara de la Directiva sobre els OMGs, la qual cosa no consideraven apta per legislar aquest nou coneixement científic i entre seus motius incidien en la idea que mentre un transgènic es pot detectar (s'ha modificat un organisme introduint un gen d'un altre organisme), en alguns casos no és possible diferenciar una mutació que s'hagi produït de manera espontània en una planta de la mutació realitzada amb noves tècniques d'edició genòmica (mutagénsis dirigida in vitro). L'estudi de la Comissió sobre noves tècniques genòmiques és el resultat d'una àmplia consulta amb diferents parts interessades i els Estats membres. La indústria de llavors, encapçalada per Euroseeds, va aportar informació detallada a la consulta de la Comissió, subratllant l'opinió el sector de què es necessita un canvi de el marc reguladorde la UE per permetre un enfocament legal i pràctic diferenciat dels productes derivats de mètodes innovadors de millora genètica, similar a la que a la resta de el món han implementat. I és que tot i que cada país està legislant a la seva manera, Europa ha estat fins ara la més restrictiva. Així, el Canadà ha decidit que els productes obtinguts amb aquestes noves tècniques no han d'estar regulats tret que el producte s'identifiqui com una novetat, mentre altres països com Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Noruega o Japóhan decidit avaluar cas per cas, considerant com un OGM, de manera més o menys general, només els casos en què s'introdueix ADN estrany (procedent d'un altre organisme diferent). Estats Units per exemple està en el grup de països que no considera que la inactivació d'un gen de lloc a un organisme genèticament modificat, de manera que s'estan autoritzant per a la seva comercialització productes obtinguts amb aquestes noves tècniques d'edició genòmica com un xampinyó que no s'oxida o un oli de soja alt oleic, etiquetats com a lliures d'OGM (OMG Free).“Considerem que la publicació de l'estudi de la Comissió és un pas clau per permetre que Europa adapti la seva legislació que té més de 20 anys d'antiguitat a el progrés científic. Aquest estudi no s'ha de convertir en una oportunitat perduda. La Comissió i els Estats membres han d'actuar ara i evitar llargs processos innecessaris que impliquin deixar a Europa fora de la innovació agrícola”, subratllen des Anove, l'Associació Nacional d'Obtentors Vegetals.

Des de la Copa-Cogeca celebren el resultat d'aquest estudi i insten a la Comissió a actuar com més aviat per posar-se a el dia amb els seus competidors a nivell mundial i poder complir amb els objectius del Pacte Verd europeu, si bé reconeixen que han de ser realistes: “aquest estudi és només el primer pas després d'anys de debats. La Comissió té ara la intenció d'iniciar un procés de consulta i una avaluació d'impacte sobre el tema. Això portarà temps. Al mateix temps que no podrem posar-nos a el dia si considerem la competència internacional o el progrés del Pacte Verd europeu. A la fi, seran els agricultors els que pagaran el preu de la vacil·lació”, conclou GunnarKofoed, president del grup de Treball de Llavors de la Copa-Cogeca.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies