• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL REGISTRE DE COL·LEGIATS A LA FINESTRETA ÚNICA

  • Demarcació: General

Benvolguts,

En relació a comentaris que ens han fet arribar alguns col·legiats sobre la publicació d'un registre de col·legiats a la web, us informem que les actuacions empreses en aquesta matèria per aquest Col·legi, s'han dut a terme d'acord amb les directrius traslladades des del Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya, així com amb previ coneixement dels criteris interpretatius respecte a aquesta qüestió que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va traslladar a altres organitzacions col·legials que van consultar qüestions anàlogues amb anterioritat.

Això vol dir que la publicació per finestreta única del Registre de Col·legiats obliga a publicar les dades legalment previstes de tots els col·legiats, independentment de la seva condició efectiva d'exercents o no exercents de la professió. Condició, a més, que no està regulada en els Estatuts del COETAPAC, a causa del qual tots els col·legiats inscrits són potencialment exercents, si no estiguessin sotmesos en causes d'incompatibilitat o inhabilitació.

Això és plenament conforme amb la finalitat que compleix el referit Registre, que no és altra que la protecció dels interessos de consumidors i usuaris en l'àmbit del mercat interior de serveis professionals a la Unió Europea (UE). Aquesta protecció requereix que els potencials clients d'un professional puguin accedir a les dades essencials publicades per l'organització corporativa a la qual pertany, per tal d'obtenir una garantia de la veracitat de la seva existència i situació prèvia d'habilitació professional, la qual cosa permetrà protegir amb caràcter preventiu els seus drets com a consumidors i usuaris.

Cal no oblidar que la dada de domicili professional és d'aportació obligatòria per part del col·legiat al Col·legi, ja que la legislació vigent obliga a estar col·legiat en el lloc al qual es tingui el domicili professional únic o principal. També cal recordar que l'article 26 estableix com a deure de tot col·legiat el de comunicar al Col·legi els seus canvis de residència o domicili professional.

Tot i que en la pràctica aquest domicili no sigui el realment utilitzat amb fins professionals, s'ha d'entendre que el facilitat en inscriure's és el seu domicili a efectes professionals, i serà aquest el que figuri a la informació que aparegui en el Registre de col·legiats. Aquesta situació es podrà revocar sempre que el col·legiat ho comuniqui al Col·legi, és a dir, fent constar que el domicili que figura a la inscripció col·legial és el seu domicili particular, per exemple, però en aquest cas sempre hi haurà d'expressar i designar un altre domicili a efectes professionals, ja que aquesta dada és la que ha d'oferir obligatòriament a través de la finestreta única. Per tant, en qualsevol moment, i tal i com es va comunicar en data de juny passat, en l'escrit de presentació de la nova web del Col·legi (adjunt als documents relacionats), tot col·legiat té la possibilitat de modificar les dades que apareixen al llistat de col·legiats de la finestreta única, per a la qual cosa posem de nou bé les oficines del Col·legi o bé les de la demarcació corresponent.

Quant a la inclusió de les dades de telèfon i correu electrònic, cal recordar que el Reglament de desenvolupament de la LOPDCP, aprovat per Reial Decret 1720/2007, precisa en l'article 7 el tipus de dades que es poden tenir per compresos en el concepte de domicili professional, indicant que "la direcció professional podrà incloure les dades del domicili postal complet, número de telèfon, número de fax i adreça electrònica".

Per altra banda, en tot el procés de verificació de les dades de caràcter personal, el Col·legi i les demarcacions passen biennalment una auditoria d'una assessoria jurídica especialitzada en el tractament de dades de caràcter personal, essent la darrera auditoria passada fa escassament unes setmanes sense que s'apreciés cap irregularitat.

Tant la legislació col·legial estatal i catalana (Llei 2 / 1974 i LCPCAT) com la LOPDCP estableixen que el Registre que s'ha d'incorporar a la finestreta única no pot ser utilitzat per tercers. Per aquest motiu, tens la possibilitat d'exercir contra la persona o persones físiques o jurídiques que hagin realitzat aquest tractament aliè a les finalitats del Registre de Col·legiats (comercial, etc.), les accions que aquesta legislació de protecció de dades personals t'ofereix per al cas de tractament no autoritzat de les dades que et concerneixen.

Logo COETAPAC 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies