• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nota-resum de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

 • Demarcació: General

Nota-resum de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

 

El 31 de desembre de 2020, es va publicar al DOGC la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que va entrar en vigor el dia 20 de gener. 

La finalitat d’aquesta llei és facilitar l’activitat econòmica en l’entorn digital. A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments aplicables a les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que acompleixen o volen acomplir una activitat econòmica des de les perspectives següents:

a) La reducció de les càrregues administratives.

b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les dades aportades pels titulars de les activitats.

c) La consolidació d’instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions públiques de Catalunya en l’exercici de les competències de regulació, intervenció i control de l’activitat econòmica.

d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic i el garantiment d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de negoci, per tal de mantenir el teixit productiu i l’ocupació.

Us destaquem els següents apartats, que creiem són de més interès per la nostra professió:

Article 28. Principis generals

 • d) La responsabilitat dels titulars d’empreses i dels professionals en el compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica.
Article 32. Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment
 • 1. El titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a l’inici de l’activitat en l’establiment i ha d’adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits normatius, d’acord amb l’annex.
 • 2. El certificat tècnic a què fa referència l’apartat 1 s’ha de formalitzar en un model normalitzat, d’ús obligatori, que s’ha de posar a disposició dels titulars de les activitats econòmiques en el portal únic per a les activitats econòmiques.
 • 3. Si, d’acord amb l’annex, per la dimensió o la capacitat dels establiments, cal una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general, la comunicació de dades ha d’incorporar un projecte detallat signat per un tècnic competent que descrigui les característiques de l’establiment i la seva adaptació a la normativa.
 • 9. La comunicació de dades per a l’inici de l’activitat en un establiment habilita immediatament per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del titular i del tècnic competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació. 
Article 42. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a la comunicació presentada
 • 5. Als efectes d’aquesta llei, la inexactitud, la falsedat o l’omissió són de caràcter essencial en els supòsits següents:
 • a) Si les dades consignades no permeten d’identificar degudament el titular o tècnic i l’activitat exercida, ni les característiques que siguin rellevants per a determinar la normativa aplicable.
Article 47. Infraccions
 • 2. Són infraccions greus:
 • f) Signar un certificat tècnic que no s’ajusta a la realitat o a la normativa en la data d’expedició.
Article 48. Sancions
 • b) Les infraccions greus, amb una multa de 3.001 a 6.000 euros.
Disposicions addicionals
 • Segona. Mitjans de representació per persones autoritzades
 • 1. Es crea la figura de la persona autoritzada, als efectes del que estableix aquesta llei i d’acord amb la normativa de procediment administratiu, com a representant de la persona interessada que fa d’intermediari en determinades transaccions electròniques.
 • 2. Les actuacions que poden dur a terme les persones autoritzades són emplenar formularis i visualitzar les dades i les notificacions, i també presentar sol·licituds, declaracions responsables, comunicacions, certificats o projectes tècnics.
 • Quinzena. Exempcions de l’annex
 • Les activitats professionals, científiques i tècniques (grup M de l’annex) i les activitats administratives i els serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N de l’annex) resten exemptes de presentar la comunicació d’inici que estableix l’article 32 si s’exerceixen en una part de l’habitatge.

Disposicions finals 

 • Tercera. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis enestabliments, activitats, infraestructures i edificis
 • 1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis enestabliments, activitats, infraestructures i edificis, que resta redactat de la manera següent:
 • Article 20. Intervenció municipal
 • 1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de llurcompetència municipal en matèria de prevenció d’incendis i sens perjudici de les altres actuacions queduguin a terme d’acord amb el que estableixi la normativa de règim local, abans de dictar la resoluciócorresponent han de verificar, en els casos que determinin la normativa tècnica, la normativa reguladorad’aquestes llicències o la normativa municipal dictada amb aquesta finalitat, que els projectes tècnicsaportats pels sol·licitants, que han d’ésser signats per un tècnic o tècnica competent, s’ajusten a lanormativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. En els supòsits detallats en l’annex 1,aquesta verificació l’ha de fer l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’article 22, i l’acte decomprovació s’ha de fer d’acord amb les condicions que estableix l’article 25.
 • 2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb llur regulació específica o d’acordamb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen laverificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada enfuncionament. D’acord amb el que estableix l’article 31 de la dita Llei de facilitació, tant per als supòsits enquè la comunicació de dades ha d’anar acompanyada amb el certificat acreditatiu de l’adequació del’establiment, signat pel tècnic o tècnica competent, com per als supòsits en què la comunicació de dadesha d’anar també acompanyada amb un projecte tècnic signat pel tècnic o tècnica competent, aquestcertificat ha d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèriad’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
Annex
 • Activitats econòmiques exercides en un establiment sotmeses al règim d’intervenció que estableix l’article 32.
 • ... 3. Les activitats amb paràmetres compresos en les dues primeres columnes no requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc no requereixen permís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

Per més informació podeu consultar els següents enllaços:CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies