• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Preguntes freqüents sobre el RDL 10/2020. El permís retribuït recuperable

  • Demarcació: General

PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ AMB EL REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19:


Aquesta norma considera expressament essencial tota l'activitat forestal?

No. La norma i la posterior Ordre no estableixen un criteri interpretatiu clar respecte a la qualificació de servei essencial. No obstant això, en el seu Annex, recull un model de Declaració responsable que ha de facilitar l'empresa als treballadors que duguin a terme activitats essencials per als seus desplaçaments. En tractar-se d'un model es podrà complementar, per exemple amb el lloc en el qual es desenvolupa el treball.

 

Aquesta norma considera expressament essencial tota l’activitat agrícola?

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació:

... La producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l'activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d'aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista a consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari l'activitat ha de garantir-se en la situació d'estat d'alarma. Això implica que s'ha de mantenir no només l'activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l'activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren les entrades necessàries per al seu funcionament.

En el cas d'agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder continuar realitzant les tasques necessàries per garantir el manteniment d'activitat.

Queda clar que els treballadors per compte propi no veuen restringida la seva activitat professional en el marc de les citades normes i entenem que tampoc aquelles persones treballadores per compte d'altri que desenvolupin la seva activitat professional en l'àmbit directe de les empreses de servei forestal de producció fustera i les de la seva transformació per a ús energètic, paperer, alimentari o annexes, així com les que duen a terme labors en la muntanya destinades a la prevenció o extinció d'incendis forestals.

 

Aquesta norma, Reial decret llei 10/2020, es aplicable a per als treballadors per compte propi?

No.

En l'article 1 d'aquest s'indica que l'àmbit d'aplicació “..s'aplicarà a totes les persones treballadores per compte d'altri …”
És a dir aquest Reial decret llei no és aplicable per als treballadors per compte propi.

En aquest sentit, l'Ordre SND/307/2020 estableix: Segon (…). Per la seva part el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, no resulta d'aplicació a les persones treballadores per compte propi.

 

Quins treballadors per compte d'altri, segons l'article 2, queden exceptuats de l'àmbit d'aplicació?

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l'annex d'aquest reial decret llei.
b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat de la qual es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l'annex d'aquest reial decret llei.

e) Les persones treballadores que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

És a dir, el Reial decret llei estableix que el permís no serà aplicable a les persones que ja desenvolupen teletreball, per la qual cosa no suposa el tancament d'activitats en tots els sectors, sinó el tancament en els sectors o llocs que no es realitzen ja en teletreball i que no són essencials.

 

Quin sectors es consideren essencials?

Apartat 1. de l'Annex

1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l'Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades.

Article 17. Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
Les autoritats competents delegades podran adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural, d'acord amb el que es preveu en l'article 7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i en els articles 49 i 101 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

Afectaria, entre d’altres, a les plantes de biomassa d'ús energètic, i per tant, a la cadena de subministrament relacionada amb aquestes.

Apartats 2 i 4 de l'Annex

2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.
4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris

Per tant, es considera que afectaria tota la cadena alimentària  per una banda i de producció de pasta de cel·lulosa, (p. ex. paper, cartó, embalatges, màscares, paper higiènic, etc.) i indústries de primera transformació, com les de palets, embalatges de fusta d'ús alimentari, taüts i bio-combustibles com a estella de fusta i pèl·let.

Els col·legis de l’àmbit forestal considerem que la silvicultura generadora de serveis ambientals de regulació del cicle hídric o de l'efecte com a embornal de carboni dels boscos, s'associa a la protecció de la salut de les persones que al·ludeix el punt 2 del precitat Annex.

Apartat 7. de l'Annex

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l'acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

La execució d'infraestructures per a la lluita contra incendis i la silvicultura associada constitueixen accions que harmonitzen amb la prevenció i extinció d'incendis.

 

Quines activitats que resulten dubtoses?

Es podrien considerar també activitats essencials, a l'empara del que es disposa en l'article 10.1. del Reial decret 463/2020 al qual es remet l'apartat 1. de l'Annex les relacionades amb la producció de resines i els olis essencials o uns altres que s'utilitzen per a la fabricació de productes farmacèutics de primera necessitat.

I a l'empara del recollit en l'apartat 2 de l'Annex, que es refereix als aliments i alimentació animal, les activitats de producció i proveïment d'aliments propis del bosc com a pinyons, bolets, fongs, glans, mel, plantes aromàtiques etc.

 

Quines activitats semblen excloses?

En tant no es vinculen a cap de les activitats a què es refereix l'Annex, semblen no essencials les relacionades amb plantacions, construcció, edificació, arranjament de camins, jardineria i similars.

 

Es poden continuar les obres constructives?

Ha de valorar-se si tenen o no caràcter essencial per a poder o no continuar-les, segons l'exposat en l'Annex del RDL 10/2020, i, en cas negatiu, paralitzar-les i aplicar el permís retribuït recuperable.

A la vista del que s'estableix en l'RD 10/2020, cal considerar que podran continuar sempre que resultin necessàries i imprescindible per al manteniment de les activitats productives del sector primari, és a dir, perquè l'activitat pugui continuar o mantenir-se en el seu règim normal. Així doncs, en el cas de direcció d'obra necessària perquè no s'interrompi la capacitat productiva d'una de les activitats declarades com a essencials,

podrà continuar-se. En cas contrari, procedirà la suspensió temporal.

En cas de paralització de l'obra, ha de tenir-se en compte el que s'estableix en la Disposició Transitòria Primera, relatiu a les garanties per a la represa de l'activitat empresarial, que resulta plenament aplicable a les obres de construcció no essencials, amb la finalitat de realitzar d'urgència durant el dia present, 30 de març, les tasques imprescindibles sense ocasionar un perjudici irremeiable o desproporcionat a l'obra iniciada:

“En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar

serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera

irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial”.

 

En desenvolupament de tasques d'assessorament mediambiental, de benestar animal, entre altres, dirigides al sector agrícola-ramader, puc desplaçar-me a l'oficina per realitzar-les?

Tot el que impliqui el manteniment d’un servei essencial sí.

Si ets un treballador per compte propi se t’apliques les restriccions del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Si ets un treballador per compte d’altri se t’apliquen les restriccions del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

 

Tinc un viver, si no vaig a treballar se’m morirà la producció. puc fer el manteniment?

Sí, sempre que sigui per mantenir l’activitat indispensable. És a dir manteniment de la planta però sense dur a terme cap altra activitat (p.ex. activitat productiva, atenció al públic, comercial,  etc...)

Segons l’article 4 del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març:

“Activitat mínima indispensable.

Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.”CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies