• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Signat el conveni de col·laboració entre el COETAPAC i el CGCOITAE (Consejo General)

  • Demarcació: General

NOTA DE PREMSA :

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (COETAPAC) i el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE), han signat un conveni de col·laboració i cooperació voluntaris que regirà les seves relacions a partir d’ara.

El passat dissabte 19 de setembre de 2015, en una reunió extraordinària del Pleno del CGCOITAE, es va aprovar el conveni que proposava Catalunya i que ha de regir les relacions entre els dos organismes.

Antecedents :

L’article 125 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix que la Generalitat de Catalunya té competències exclusives per la regulació dels Col·legis Professionals de Catalunya, així com per l’establiment de les competències dels seus diferents nivells organitzatius.

En el desenvolupament de les seves competències, el Parlament de Catalunya va promulgar laLlei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, estableix que :

“Article 70.1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals de Catalunya, són autònoms respecte a altres entitats de la mateixa professió de fora de llur àmbit territorial”.

Article 70.2. Les relacions entre col·legis professionals i dels consells de col·legis professionals amb les entitats a què es refereix l’apartat 1, es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen mitjançant un acord o conveni (...).

Aquest article es va declarar constitucional per la sentència del Tribunal Constitucional 201/2013, de 5 de desembre de 2013

Els Estatuts del COETAPAC, publicats al DOGC núm. 5233 de data 10.10.2008, per la Resolució JUS/2969/2008, d’1 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, estableixen que :

Article 4.

Règim Jurídic.

4.1. El Col·legi es regirà per la normativa següent :

(...)

f) Pel que fa als acords del Consell General de Col·legis Oficials d’enginyers tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles d’Espanya i el seu caràcter vinculant, es regirà pel que en cada cas disposin la normativa estatal i/o autonòmica d’aplicació.

Amb tots aquests antecedents, el COETAPAC,  per donar compliment a la normativa i Estatuts, va plantejar al CGCOITAE l’establiment d’un conveni per la regulació de les seves relacions.

Després de les negociacions que s’han portat a terme, finalment el conveni es va signar el dissabte 19 de setembre.

El President del COETAPAC, el Sr. Ramon Lletjós, s’ha mostrat “molt satisfet de com ha acabat el procés, amb la signatura del conveni”, reconeixent, però, que “no ha estat fàcil, ja que des d’alguns col·legis no s’entenia la proposta i s’ha hagut de parlar molt. Aprofita per agrair les gestions fetes pel President del CCGCOITAE, Sr. Javier Lorén, davant la resta de Col·legis, perquè s’aprovés el conveni”.

A partir d’aquest moment, explica “les relacions entre el COETAPAC i el CGCOITAE seran d’igual a igual, fixant cada any els criteris de regiran les seves relacions. El conveni té una durada de quatre anys”.

Als documents relacionats teniu disponible el conveni signat entre el COETAPAC i el CGCOITAE.

Nota premsa 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies