• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Política de privacitatPolítica de protecció de dades

Responsable del Tractament: CETAFC
C.I.F: Q0802137J
Domicili social: C/ Enamorats, 62-64 baixos
Telèfons: 932179753
Pàgina web corporativa: www.agrifor.org 
E-mail de contacte: collegi@agrifor.org 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Salvador Zotano Sánchez
E-mail del DPD: salvadorzotano@gmail.com 

D'acord amb l'art. 5 de l'Reglament 2016/679, de 27 d'abril, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal només poden ser usats pels destinataris dels mateixos d'acord amb la finalitat per al qual han estat cedides, requereixen de consentiment exprés i estan subjectes a confidencialitat.

Per a tot el relatiu a la Protecció de Dades, aquest Col·legi ha designat com DPD a Salvador Zotano Sánchez, el correu electrònic és salvadorzotano@gmail.com

L'usuari té reconeguts per la llei els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit mitjançant correu electrònic dirigit a collegi@agrifor.org

A continuació pots consultar el nostre "Registre d'activitats de tractament"

Registre d'activitats de tractament de caràcter públic

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals estableix en el seu article 31.2 i en la disposició final onzena (que modifica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència , Accés a la Informació Pública i Bon Govern) l'obligació dels Col·legis Professionals i, per extensió, dels seus consells generals, (l'article 77.1.g) eL 3/2018 es refereix a: "les corporacions de dret públic quan les finalitats de l'tractament es relacionin amb l'exercici de potestats de dret públic. ") de publicar (fer accessibles per mitjans electrònics) els registres d'activitats de tractament amb finalitat pública, i ha de constar la informació referenciada en l'article 30 RGPD i la seva base legal.

El registre d'activitats de el tractament és una eina que permet al responsable de tractament (el CETAFC) i a l'autoritat supervisora (quan així se sol·liciti) tenir una perspectiva general de totes les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme a la Corporació (en el present supòsit d'activitats de l'tractament realitzades amb caràcter públic). És per tant, un requisit previ per al compliment de la normativa, i una mesura efectiva de rendició de comptes.

En aquest sentit, el CETAFC publica el seu inventari d'activitats de el tractament amb finalitat pública de la Corporació:

 

 

1. COL·LEGIATS

Responsable del Tractament: CETAFC
C.I.F: Q0802137J
Domicili social: C/ Enamorats, 62-64 baixos
Telèfons: 932179753
Pàgina web corporativa: www.agrifor.org 
E-mail de contacte: collegi@agrifor.org 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Salvador Zotano Sánchez
E-mail del DPD: salvadorzotano@gmail.com 

Finalitat del Tractament:
La finalitat d'aquest tractament per part del CETAFC és la gestió de col·legiats de la Corporació per a compliment de les seves funcions estatutàries de caràcter públic: funcions derivades de la col·legiació (inclòs el control deontològic i l'exercici de la facultat disciplinària o l'assegurança de responsabilitat civil ) publicació del registre de col·legiats, control de títols i de l'exercici professional, registre de càrrecs corporatius, control d'incompatibilitats i intrusisme professional, gestió de quotes, certificacions i acreditacions oficials, mediació i arbitratge.
A més, les dades seran utilitzades pel CETAFC per a l'enviament d'informació corporativa relativa al CETAFC i a l'exercici professional o d'interès de la professió.

 

Origen de les dades:
Les dades són facilitades pels mateixos interessats.

 

Tipologia de les dades:
Els interessats de el present tractament són els col·legiats de la Corporació, sent objecte de tractament les següents dades:

- Dades identificatives: nom i cognoms; DNI / NIF / passaport o permís de residència; adreça (postal i electrònica, fax i telèfon); nº de col·legiat; imatge / veu.

- Dades de característiques personals: sexe, data de naixement

- Dades acadèmic-professionals: titulació promoció, escola, especialitats, data d'expedició de l'títol (en el cas de titulats estrangers, a més, document acreditatiu de el reconeixement, homologació o convalidació de l'títol), data de 1a col·legiació i, si escau , baixa col·legial. situació laboral, càrrecs corporatius.

- Dades de detalls d'ocupació: lloc / càrrec; empresa a la qual pertany.

- Dades econòmiques, financeres i d'assegurances: núm. de compte bancari

 

Legitimació del Tractament:
La base legal per al tractament identificat s'empara en:

- Tractament necessari per a l'execució d'un contracte (relació col·legial) en el qual l'interessat és part (art.6.1.b RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament (art. 6.1.c RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament (art. 6.1.e RGPD)

La legitimació inicial de l'tractament de les seves dades és la relació col·legial subscrita i les possibles comunicacions a tercers s'empara en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

Termini de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de col·legiat i es conservaran mentre siguin necessaris i pertinents (incloent la necessitat de conservar-los durant els terminis de prescripció aplicables) per a la finalitat per a la qual han estat recollides, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Destinataris de les dades:
Les seves dades podran comunicar-se als següents cessionaris:

- Òrgans jurisdiccionals

- Altres òrgans de l'Administració de l'Estat / CCAA / Local

- A les companyies asseguradores amb les que es concerti la pòlissa col·lectiva.

- Institucions públiques per a exercici de competències similars o per llei.

- A l'entitat bancària col·laboradora de el Col·legi per al cobrament de quota col·legial.

- Al públic en general a través del registre de col·legiats de la Finestreta Única de la pàgina web corporativa.

 

Transferències internacionals de dades:
En el tractament realitzat, als únics efectes de l'enviament de correus electrònics des de la pàgina web de l'CETAFC, s'utilitzen sistemes que permeten assegurar el lliurament dels mateixos, implicant transferència internacional de determinades dades a països fora dels Estats membres de la Unió Europea . El CETAFC té contractats els serveis de proveïdors tecnològics que disposen de les garanties i salvaguardes adequades per preservar la privacitat al trobar-se acollits a l'Acord "Privacy Shield", garantint un nivell adequat de protecció de les dades personals.

 

Mesures de seguretat de l'tractament:
Les mesures de seguretat implantades pel CETAFC es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

 

2. SOCIETATS PROFESSIONALS

Responsable del Tractament: CETAFC
C.I.F: Q0802137J
Domicili social: C/ Enamorats, 62-64 baixos
Telèfons: 932179753
Pàgina web corporativa: www.agrifor.org 
E-mail de contacte: collegi@agrifor.org 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Salvador Zotano Sánchez
E-mail del DPD: salvadorzotano@gmail.com 

 

Finalitat del Tractament:

El CETAFC tractarà les seves dades per tal de gestionar el Registre de Societats Professionals, les seves altes, modificacions i baixes segons la Llei 2/2007 de Societats Professionals.

 

Origen de les dades:
Les dades són facilitades:

- Pel propi interessat.

- Per persona diferent a la persona interessada.

- Per entitat pública / privada (Registre Mercantil i altres col·legis professionals).

 

Dades que es tracten:
Els interessats de el present tractament són els socis, administradors i representants de les Societats Professionals adscrites a la Corporació i Notaris.

- Dades identificatives: nom i cognoms; NIF / CIF; adreça (postal i electrònica); telèfon; Nº de col·legiat.

- Nº de registre professional, condició d'administrador o representant de la Societat Notari

- Dades econòmiques i financeres (compte bancari)

- Resta de mencions exigides per l'article 8 de la Llei 2 / 2007 Legitimació del tractament.


La base legal per al tractament identificat s'empara en:

- Tractament necessari per a execució de la relació col·legial on l'interessat és part (art. 6.1b RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament (art. 6.1.e RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament (art. 6.1.c RGPD)

La legitimació inicial de l'tractament de les seves dades és la relació col·legial subscrita i la base legal de l'posterior tractament i les possibles comunicacions a tercers s'empara en la següent normativa:

- Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Termini de conservació de les dades:
Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris i pertinents (incloent la necessitat de conservar-los durant els terminis de prescripció aplicables) per a la finalitat per a la qual han estat recollides, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Destinataris de les dades:
Les seves dades podran comunicar-se als següents cessionaris:

- Òrgans jurisdiccionals

- Registre Mercantil i registres públics

- Altres òrgans de l'Administració de l'Estat Òrgans de les CC.AA.

- Altres col·legis professionals als quals pertanyi algun dels socis

- Als que siguin interessats legítims d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, i a qui tingui dret d'accés a la informació pública, amb els límits que apliquin, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern .

- Al públic en general a través de la Finestreta Única de la pàgina web corporativa.

 

Transferències internacionals de dades:
En el tractament realitzat no existeixen transferències internacionals dels mateixos (països fora dels Estats membres de la Unió Europea).

 

Mesures de seguretat de l'tractament
Les mesures de seguretat implantades pel CETAFC es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

 

3. VISATS

Responsable del Tractament: CETAFC
C.I.F: Q0802137J
Domicili social: C/ Enamorats, 62-64 baixos
Telèfons: 932179753
Pàgina web corporativa: www.agrifor.org 
E-mail de contacte: collegi@agrifor.org 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Salvador Zotano Sánchez
E-mail del DPD: salvadorzotano@gmail.com 

 

Finalitat del tractament:
La finalitat d'aquest tractament de dades és el registre i control d'intervencions professionals de col·legiats de la Corporació per a compliment de les seves funcions estatutàries de caràcter públic: acreditació d'identitat de col·legiats, la seva titulació, habilitació legal i col·legial de tècnic autor de el projecte objecte de visat, acreditació de correcció i integritat formal de documentació de la feina, arxiu de el visat, gestió de cobrament de drets de visat i honoraris prèvia petició.

El CETAFC, com a Corporació de Dret Públic, dóna fe de les documentacions visats, expedint certificats o testimoni de les mateixes, deixant constància de la seva data i continguts i assegurant l'arxiu i custòdia dels documents presentats, que s'integren en l'expedient de l'historial professional del col·legiat, i tindrà efecte, entre d'altres àmbits, en el judicial, en l'acadèmic (experiència a l'efecte d'accés a titulacions de grau, màster o doctorat), oposicions i concursos i contractacions de les administracions públiques.

El visat permet el control de l'efectiu compliment de penes i sancions d'inhabilitació professional, ja sigui per òrgans jurisdiccionals o pel CETAFC.

 

Origen de les dades:
Les dades són facilitades:

- Pel propi interessat

- Per persona diferent a la persona interessada (dades de client i dades de promotor) Per entitat pública / privada

 

Dades que es tracten:
Els interessats de el present tractament són els col·legiats adscrits a la Corporació que visen un projecte, altres col·legiats d'altres col·legis professionals amb competències en la matèria objecte de visat i els diferents intervinents en l'expedient de visat (client, promotor, etc.)

- Dades identificatives: nom i cognoms, NIF / CIF adreça (postal i electrònica); telèfon; Nº de col·legiat.

- Nº de visat, tipus, descripció, etc.

- Dades econòmiques i financeres (compte bancari)

- Altres tipus de dades: dades acadèmiques i professionals i dades de client i promotor

 

Legitimació de l'tractament:

La base legal per al tractament identificat s'empara en:

- Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament (art. 6.1.e RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament (art. 6.1.c RGPD)

 

És d'aplicació la següent normativa:
Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Termini de conservació de les dades:
Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris i pertinents (incloent la necessitat de conservar-los durant els terminis de prescripció aplicables) per a la finalitat per a la qual han estat recollides, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i de l'tractament de les dades.

 

Destinataris de les dades:
Les seves dades podran comunicar-se als següents cessionaris:

- A la corredoria col·laboradora del CETAFC en cas de reclamació o incidència amb el treball visat que cobreixi la pòlissa de responsabilitat civil.

- Òrgans jurisdiccionals

- Agents que intervenen en el projecte

-Altres òrgans de l'Administració de l'Estat / Autonòmica / Local competents.

- Als que siguin interessats legítims en l'expedient registrat, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Transferències internacionals de dades:
En el tractament realitzat no existeixen transferències internacionals dels mateixos (països fora dels Estats membres de la Unió Europea).

 

Mesures de seguretat de l'tractament:
Les mesures de seguretat implantades pel CETAFC es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

 

4. QUEIXES I RECLAMACIONS

Responsable del Tractament: CETAFC
C.I.F: Q0802137J
Domicili social: C/ Enamorats, 62-64 baixos
Telèfons: 932179753
Pàgina web corporativa: www.agrifor.org 
E-mail de contacte: collegi@agrifor.org 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Salvador Zotano Sánchez
E-mail del DPD: salvadorzotano@gmail.com 

 

Finalitat de l'Tractament:
La finalitat d'aquest tractament de dades és la gestió i tramitació de queixes i reclamacions regulades per la Llei 25/2009 pel que fa a les funcions públiques del CETAFC (art. 12 LCP). Servei d'atenció a consumidors, usuaris i col·legiats pel qual es tramita i resol totes les queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així com les formulades per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en defensa dels seus interessos. Els consumidors o usuaris que vulguin interposar una queixa o reclamació poden presentar els seus escrits davant el CETAFC (via electrònica ia distància).

El CETAFC, a través d'aquest servei d'atenció als consumidors o usuaris, ha de resoldre sobre la queixa o reclamació segons sigui procedent: bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l'expedient als òrgans col·legials competents (Comissió Deontològica) per instruir els oportuns expedients informatius o disciplinaris, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

 

Origen de les dades:
Les dades són facilitades:

- Pel propi interessat

- Per persona diferent a la persona interessada (dades que pogués presentar l'altra part en l'expedient)

- Per entitat pública / privada

 

Dades que es tracten:
- Els interessats del present tractament són els col·legiats, usuaris, consumidors particulars, associacions i organitzacions de consumidors i usuaris i Administracions Públiques.

- Dades identificatives: nom i cognoms; NIF / CIF; adreça (postal i electrònica); telèfon

- Un altre tipus de dades: dades recollides en l'expedient i / o documentació presentada (dades de l'col·legiat o societat professional, nº de visat, i informació relativa queixa o reclamació plantejada, dades dels visats).

 

Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament identificat s'empara en:

- Consentiment de l'interessat (art. 6.1.a RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament (art. 6.1.e RGPD)

- Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD)

La legitimació inicial del tractament de les seves dades és el consentiment del reclamant al presentar la seva sol·licitud i la base legal de l'posterior tractament i les possibles comunicacions a tercers s'empara en la següent normativa:

- Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Termini de conservació:
Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris i pertinents (incloent la necessitat de conservar-los durant els terminis de prescripció aplicables) per a la finalitat per a la qual han estat recollides, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i de el tractament de les dades.

 

Destinataris de les dades:
Podran tenir accés, un cop tramitat el corresponent expedient, els qui siguin interessats legítims d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com qui tingui dret d'accés a la informació pública, amb els límits marcats per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Transferències internacionals de dades:
En el tractament realitzat no existeixen transferències internacionals dels mateixos (països fora dels Estats membres de la Unió Europea).

 

Mesures de seguretat del tractament:
Les mesures de seguretat implantades pel CETAFC es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

DRETS RELATIUS A EL TRACTAMENT DE LES DADES
A continuació, li identifiquem els seus drets referents a les dades personals:

- Dret d'informació

- Drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades

- Dret a la limitació de l'tractament

- Dret d'oposició Dret de portabilitat


Com pot exercitar qualsevol dels anteriors drets que l'assisteixen?
Per exercir qualsevol d'aquests drets pot dirigir-se al secretari tècnic del CETAFC a través dels següents canals:

- Per escrit a l'adreça de la seu col·legial: C / Enamorats, 62-64 baixos. 08013 Barcelona

- Mitjançant la pàgina web corporativa: www.agrifor.org

- O per correu electrònic: secretaria_tecnica@agrifor.org

- També, mitjançant la pàgina web corporativa àrea privada col·legiats

En els dos primers casos s'ha d'acreditar la identitat acompanyant fotocòpia del DNI per poder verificar que només contestem a la persona interessada.
Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant nostre Delegat de Protecció de Dades (salvadorzotano@gmail.com) i davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies